Pilypo Ruigio "Littauischen-deutsches und deutsch-littauisches Lexicon" (1747) : šaltiniai ir leksikografinis metodas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pilypo Ruigio "Littauischen-deutsches und deutsch-littauisches Lexicon" (1747): šaltiniai ir leksikografinis metodas
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010.
Pages:
618 p
Contents:
Pratarmė — Įvadas: Tyrimo pobūdis; Dvikalbių žodynų struktūra ir pagrindiniai terminai; Dvikalbių žodynų tyrimo būdai. Lietuvių leksikografijos istorijos tyrimai; Pilypo Ruigio žodyno minėjimas kituose šaltiniuose ir tyrimai — Pilypo Ruigio žodyno istorinės atsiradimo aplinkybės ir paskirtis: Ruigio asmenybė; Kalbinė XVIII amžiaus polemika; Ruigio kalbiniai darbai; Ankstesnių leksikografinių darbų chronologija; Žodyno paskirtis; Žodyno tarmė ir rašyba — Pilypo Ruigio žodyno šaltiniai: Pagrindiniai Ruigio žodyno registrų šaltiniai; Papildomi Ruigio žodyno registrų ir atitikmenų šaltiniai — Pilypo Ruigio žodyno lietuvių-vokiečių kalbų ir vokiečių-lietuvių kalbų dalių lietuviškos leksikos skirtumai — Pilypo Ruigio žodyno makrostruktūra: Lietuvių-vokiečių kalbų dalies registro sudarymo ypatybės. Leksikos pateikimo būdai; Vokiečių-lietuvių kalbų dalies registro sudarymo ypatybės. Leksikos pateikimo būdai — Pilypo Ruigio žodyno mikrostruktūra: Lietuvių-vokiečių kalbų dalies žodyno straipsnio duomenų laukai; Vokiečių-lietuvių kalbų dalies žodyno straipsnio duomenų laukai — Pilypo Ruigio žodyno pakeitimai Kristijono Gotlybo Milkaus žodyne (1800) — Išvados — Šaltiniai — Literatūra — Priedas — Zusammenfassung — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Vokiečių kalba / German language.
Summary / Abstract:

LTMonografijos tiriamasis objektas yra antrasis spausdintas lietuvių ir vokiečių kalbų Mažosios Lietuvos žodynas - Pilypo Ruigio „Littauischen-deutsches und deutsch-littauisches Lexicon“ (1747) (toliau – RŽ). RŽ buvo svarbiausias Kristijono Gotlybo Milkaus žodyno (1800) šaltinis. Juo rėmėsi vėlesni Mažosios Lietuvos žodynų autoriai Georgas Heinrichas Ferdinandas Nesselmannas ir Frydrichas Kuršaitis. Kaip vienas iš šaltinių RŽ įtrauktas į akademinį Lietuvių kalbos žodyną. Įrištas kartu su Povilo Ruigio gramatika, RŽ buvo mokymo priemonė Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminare (1718-1944).Monografijoje aprašomos RŽ atsiradimo aplinkybės, paskirtis, struktūra ir registrų sudarymo principai, žodyno straipsniai ir fonetinė, gramatinė, sintaksinė informacija apie lietuvių kalbos žodžius. Darbe ištirti registrų ir lietuviškų žodžių šaltiniai bei jų tarpusavio ryšiai, aprašytas Ruigio leksikografinis metodas – žodyno sudarytojo priemonių visuma, kuria remdamasis jis atrinko ir pateikė informaciją apie dviejų kalbų leksiką. Pirmą kartą palyginta, kuo RŽ skyrėsi nuo anksčiau išleistų spausdintų ir rankraštinių žodynų. Išsamiai aprašyti RŽ makrostruktūros (registrų redagavimo ir plėtimo) ir žodyno straipsnių ypatumai, nustatyti RŽ originalumo bruožai. Darbas aktualus lietuvių kalbos ir leksikografijos istorijai. Pagal šio darbo metodiką galima tirti ir kitus mažiau nagrinėtus Mažosios Lietuvos žodynus, apibendrinti leksikografinio metodo raidą tiek XVIII, tiek vėlesniais amžiais.Reikšminiai žodžiai: Pilypas Ruigys; Dvikalbis žodynas; Lietuvių ir vokiečių kalbos; Philipp Ruhig; Billingual dictionary; Lithuanian and German.

ENThe object of the research of the monograph is the second printed Lithuanian-German dictionary of Lithuania Minor, i.e. “Littauischen-deutsches und deutsch-littauisches Lexicon” (1747) (hereinafter RŽ) by Philipp Ruhig. RŽ was the key source for the dictionary by Christian Gottlieb Mielcke (1800). It was used as a reference by subsequent authors of the dictionaries of Lithuania Minor: Georg Heinrich Ferdinand Nesselmann and Friedrich Kurschat. As one of the sources RŽ was included in the Academic Dictionary of the Lithuanian Language. Bound together with Ruhig’s Grammar, RŽ was a study aid at the Lithuanian Language Seminar of the University of Königsberg (1718–1944). The monograph describes the circumstances of appearance of RŽ, its purpose, structure and the principles of drawing up of registers, dictionary entries and phonetic, grammatical and syntax information about Lithuanian words. The study analyses the sources of registers and Lithuanian words and their interrelations, describes Ruhig’s lexicographical method, i.e. the means of a dictionary compiler that have been used to select and present information about the lexis of two languages. For the first time RŽ was compared with the previously published printed and manuscript dictionaries. The work exhaustively describes the peculiarities of RŽ macrostructure (editing and extension of registers) and dictionary entries as well as establishes the features of RŽ originality. The study is relevant to the history of the Lithuanian language and lexicography. The methodology employed in this work could be used to analyse other less explored dictionaries of Lithuania Minor and generalise the development of a lexicographical method in both the 18th c. and later periods.

ISBN:
9789955336211
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28469
Updated:
2021-01-19 22:30:05
Metrics:
Views: 42
Export: