Patirties žodynas : populiarioji literatūros fenomenologija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Patirties žodynas: populiarioji literatūros fenomenologija
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010.
Pages:
283 p
Contents:
Kaip būti gyventi — Kodėl patirties žodynas yra atraminis? — Pamatinis kultūros tekstas — Humanistika, kas ji? — Mano gyvenimas — Kūrybingumas, kūrybiškumas — Laiškų intencijos — Laukti laiško — Laikas kaip sąmonės turinys — Laikas - kalbos laikas — Kiek gyvenimo, tiek ir kalbos — Nepamesti siūlo galo — Tema, išskaityta iš Antano Ramono ir Aido Marčėno — Grynoji lyrika, arba Grynasis kalbos laikas — Balsai, glosolalija — Intermedialumas? — Literatūros galimybės, grįžimai, priartėjimai — Kodėl Jurgis Baltrušaitis vis dar nuošalėje? — Justino Marcinkevičiaus ištvermė — Albinas Bernotas: „Ir už ko laikytis?“ — Apie vieną pokalbį — Dar apie pokalbius — Pokalbiai su siela — Apie Birutę Baltrušaitytę ir Nijolę Miliauskaitę — Kultūros mažieji — Spontaniškoji (intuityvioji) fenomenologija — Filosofas bulviaregys — Kas gali gyventi kitame krante? — Vaižgantas: kova dėl kultūros — Kelionė namo: Vinco Mykolaičio-Putino „Altorių šešėly“ epizodas — Vieta ir vieta — Ekologija - sąmonės askezė; Česlovo Kudabos priminimai — Sauganti kūryba: Gražina Didelytė — Gyvenimas iš šaknų — Vytauto Kasiulio „Žiema“, Žemaitė, mūsų žiemos — Maži kudloti šunyčiai — Paliečiantis žvilgsnis; žvilgsnio gramatika — Pamatymų situacijos atminties ekranuose — Patirtinis gyvenimo tankumas — Spiritus — Frazė iš Algimanto Baltakio — Romualdo Rakausko „apgavystė“ — Juozo Apučio „Skruzdėlynas Prūsijoje“ - prieš perrašant — Ar dar skaitome poeziją? — Vaikystė — Judesys, pasikartojantis — Teksto kūnas - ir dar sykį „Kliudžiau“ — Iliuzija — Babaužis — Sapnas; mes grįžtame į sapną — M. K. Čiurlionis: grįžimas atitikimų pėdsakais — Apie vieną sakinį (dar: Salomėja Nėris) — Be rėmų — LDK: mažasis patirties kristalas — Barbora; Barbora Radvilaitė —Patirti jauną patirtį — Su artimiausiais — Veidas; pamatyti save, save veidrodyje — Vienas ir ne vienas — Janina Degutytė: patirti ir jau nebijoti patirties — Nuostaba - sąmoningumo forma — Laukimas: kas pasikeitė — Žemaitiškumas — Ką pasakytų žmonės? — Taškas horizonte — Daržas — Bulvės — Arunkas (šermukšnis), diemedis, baltoji rožikė — Kosmėjos — Kamanės — Gandrai; lizdas — Niekada nežinai; kodėl fenomenologija?.
Summary / Abstract:

LTKnyga prasideda iš autorės įvardinto siekinio paprastai pasakyti ir sudėtingus dalykus, neatskiriant gyvenimo ir kūrybos. „Patirties žodyne“ pateikiama patirtimi grindžiamo fenomenologinio tako į tekstą pavyzdžių, prasidedančių iš daiktų, iš kito pamatymo, iš atminties įvykių; įterpiama mažų „pasakojimų“, kurie gali padėti palaikyti skaitančiojo dėmesį, tiesiog dominti kaip kitos patirties galimybės. „Patirties žodyne“ laikomasi universalaus populiarumo principo – lengvai, suprantamai dėstomi pagrindiniai literatūros fenomenologijos principai, kuri papunkčiui įvardinami įžanginiame skyriuje „Kaip būti gyventi“. Dešimtyje knygos skyrių apmąstomi pamatiniai kultūros tekstai – giesmės, dainos, pasakos; tarp jų – būtiniausia kalbos saugos forma – žodynai, sukaupiantys ta kalba kalbančių žmonių visuminę patirtį. Fenomenologija pabrėžia sąmonę, jos patirtį, potyrius, neribojamus laiko, nuolatinį dabar, nuolatinį prasitęsimą, nors kartu ir persikeitimą. Fenomenologiškai užklausiama sąmonės kūrybingumas, kurio giliausios šaknys – prigimtyje, kūniškuose patirties pertekėjimuose. Aptariama sąmonės kalbinės raiškos forma – pirminės sąmonės intencijos – laiškai. Brėžiamos laiko, jo suvokimo, būties, kalbos ir kalbėjimo, kuriuo laikas pajuntamas ir lyrikos, sugniaužiančios laiką, jungtys. Autorės fenomenologinė žiūra atramą randa lietuvių autorių – A. Ramono, A. Marčėno, J.Baltrušaičio, J. Marcinkevičiaus, A. Bernoto, B. Baltrušaitytės, N. Miliauskaitės, V. Mykolaičio-Putino, A. Baltakio, J.Apučio, M. K. Čiurlionio, S. Nėries, J. Degutytės ir kt. – gyvenimo ir kūrybos tekstuose.

ENThe book starts with the author’s defined goal to put complex things simply, without separating life and creation. “Patirties žodynas” [Dictionary of Experience] presents examples of the phenomenological path to the text, based on experience, which are born of things, another vision, memory events; short “stories” are inserted, which may help to retain the reader’s attention and simply be of interest as other experience possibilities. “Patirties žodynas” keeps to the universal principle of popularity – the main principles of literary phenomenology are set out in a simple and understandable manner, which are listed in the introductory chapter “How to be to live”. Ten chapters reflect upon the underlying cultural texts: hymns, songs, tales; including dictionaries, the most important form of language protection, which accumulate the entire experience of people speaking a specific language. Phenomenology underlines consciousness, its experiences that are not limited by time, permanent “now”, permanent continuation and transformation. The author phenomenologically inquires about the creativity of consciousness the deepest roots of which lie in nature, carnal transfer of experience. The book discusses the form of linguistic expression of consciousness – initial consciousness intentions – letters. It delineates connections between time, its perception, being, language and speech that helps to sense the time and lyrics that clasps the time. The author’s phenomenological approach finds support in the texts of life and creation of Lithuanian authors: A. Ramonas, A. Marčėnas, J. Baltrušaitis, J. Marcinkevičius, A. Bernotas, B. Baltrušaitytė, N. Miliauskaitė, V. Mykolaitis-Putinas, A. Baltakis, J. Aputis, M. K. Čiurlionis, S. Nėris, J. Degutytė and others.

ISBN:
9789955336143
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28468
Updated:
2021-01-19 22:17:32
Metrics:
Views: 6
Export: