Vaclovo Biržiškos žemaitiškosios knygos koncepcija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaclovo Biržiškos žemaitiškosios knygos koncepcija
Alternative Title:
Vaclovas Biržiška's conception of samogitian book
In the Journal:
Knygotyra. 2010, t. 55, p. 126-139
Keywords:
LT
Vaclovas Biržiška; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Rankraščiai / Manuscripts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama regioninio tapatumo įtaka Vaclovo Biržiškos mokslinei veiklai. Išsamiau atskleidžiama žemaitiškosios knygos koncepcijos kilmė, genezė ir jos įgyvendinimas. V. Biržiškos regioninis tapatumas, besiremiantis žemaičių (sub)etnine savimone, skatino jį Didžiosios Lietuvos knygos istorijoje sureikšminti žemaičių knygos tyrimus. Šios tendencijos pirmiausia sporadiškai atsispindėjo V. Biržiškos bibliografinėje veikloje, kurią įprasmino jo parengta „Lietuvių bibliografija“. Mokslininko šaltiniotyriniai darbai ir raštijos palikimo publikacijos taip pat pasižymi neproporcingu dėmesiu žemaičių knygos palikimui. Šios tendencijos išliko gana ryškios ir V. Biržiškos biografistiniuose darbuose, todėl žemaičių raštijos veikėjai sulaukė detalesnių tyrimų, iš kurių išsiskyrė studija apie vysk. Motiejų Valančių. Domėjimasis žemaičių knygos istorija paskatino V. Biržišką suformuluoti žemaitiškosios knygos koncepciją, kuri rėmėsi etninės knygos modeliu. Koncepcija buvo išdėstyta kaip bibliografinė apžvalga straipsnyje „Žemaitiškoji knyga“ (1927) ir ji suvokiama kaip viena iš integralių regioninės knygos tyrimų krypčių. Ši nauja tyrimų kryptis nebuvo išplėtota, o koncepcija neįgyvendinta. Nors mokslininkas neatsisakė toliau nagrinėti pavienių Žemaitijos knygos istorijos klausimų, bet tolesniuose V. Biržiškos darbuose regioninės tyrimų sampratos neliko. Lietuvių knygotyros brandos stoka V. Biržišką paskatino eiti link unifikuotų ir apibendrinamųjų Didžiosios Lietuvos knygos istorijos tyrimų, nes jų dalyti regioninėmis grupėmis nebuvo tinkamų sąlygų ir pajėgų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bibliografinė veikla; Biografistika; Etninė knyga; Rankraštinis paveldas; Raštija; Regioninis tapatumas; Regioninė knyga; Vaclovas Biržiška; Žemaitija (Samogitia); Bibliographical activities; Biographic; Biography; Ethnic book; Manuscript heritage; Regional book; Regional identity; Samogitain book; Samogitia; Vaclovas Biržiška; Writen heritage; Writing.

ENThe influence of regional identity on Prof. Vaclovas Biržiška’s scholarly activities is analyzed in the article. The origin, genesis and realization of the Samogitian book conception are revealed in more detail. V. Biržiška’s regional identity, which rested upon Samogitians’ (sub)ethical consciousness, encouraged him to accentuate the Samogitian book in the book history of Great Lithuania. These tendencies were sporadically reflected in V. Biržiška’s bibliographical activities which were summarized in his "Lithuanian Bibliography". V. Biržiška’s source-researching works and publications on the written heritage also show his particular attention to the heritage of Samogitian books. These tendencies remained quite vivid in V. Biržiška’s bibliographical works, therefore the characteristics of Samogitian writing attained more particular researches, among which the study about bishop Motiejus Valančius was brought to the fore. The interest in the history of Samogitian book induced Professor to formulate the conception of Samogitian book, which referred to the ethnic book model. The conception was stated in the article "The Samogitian book" (1927) in the form of a bibliographical review. In V. Biržiška’s conception, the Samogitian book is one of the integral courses of regional book researches. After being published, this new course of research was not amplified and the conception was not realized. Even though the scholar did not abandon the further analysis of the sporadic questions of the Samogitian book history, the conception of regional research is absent in the later works of V. Biržiška. Lithuanians’ lack of maturity in book science encouraged V. Biržiška to pursue the unified and generalizing researches of Great Lithuania’s book history. [From the publication]

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28228
Updated:
2018-12-17 12:48:58
Metrics:
Views: 22    Downloads: 2
Export: