Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nušalinimo instituto probleminiai klausimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nušalinimo instituto probleminiai klausimai
Alternative Title:
  • Issues of the removal institute of the Penal Code of the Republic of Lithuania
  • Problematische Aspekten im Strafprozesbuch der Litauischer Republik
In the Book:
Teisinės minties šventė - 2005 : studentų tarptautinių mokslinių konferencijų pranešimai. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2005. P. 96-102
Summary / Abstract:

LTPranešime analizuojamos nušalinimo institutą reglamentuojančios Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) nuostatos – išskiriami šie probleminiai aspektai: 1) asmenų, galinčių pareikšti nušalinimą, sąraše BPK neminimas ikiteisminio tyrimo pareigūnas; 2) tarp asmenų, kuriems gali būti pareiškiamas nušalinimas, nėra ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovo; 3) principo „niekas negali būti teisėjas savo paties byloje“ išpildymas pareiškiant nušalinimą teismui, 4) procesinio dokumento forma sprendžiant nušalinimo klausimą, 5) galimybė sustabdyti procesą, jei paduodamas pareiškimas dėl nušalinimo. Visa tai gali sąlygoti abejones dėl atliktų ikiteisminio tyrimo veiksmų teisėtumo, kuomet paaiškėja nušalinimo aplinkybės, nepasitikėjimą teismais, pan. Tam, kad baudžiamasis procesas atitiktų ekonomiškumo ir operatyvumo principus, būtų nešališkas ir objektyvus, siūloma: suteikti ikiteisminio tyrimo pareigūnui teisę pareikšti nušalinimą ikiteisminio tyrimo metu; pakeisti BPK 59 str. 3 d. ir 2 d. 2 p. taikant įstatymo analogiją ir atsižvelgiant į kai kurias Civilinio proceso kodekso nuostatas; nustatyti, jog ir patenkinus, ir atmetus pareikštą nušalinimą būtų priimamas rašytinis sprendimas; interpretuoti BPK 60 str. 6 d. taip, jog nuo nušalinimo pareiškimo momento nuo procesinių veiksmų atlikimo ir sprendimų priėmimo būtų susilaikoma arba šie veiksmai būtų pavedami atlikti kitam ikiteisminio tyrimo pareigūnui; taipogi daroma išvada, jog nušalinimą ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovui gali pareikšti BPK 57 str. 1 d. numatyti asmenys bendra tvarka.Reikšminiai žodžiai.

ENThe report analyses the provisions of the Penal Process Code of the Republic of Lithuania that regulate the removal institute, identifying the following problematic aspects: 1) the list of persons who can pronounce removal in the PPC does not include the pre-trial investigation officer; 2) the list of persons towards whom removal can be pronounced does not include tarp the head of the pre-trial investigation authority; 3) fulfilment of the principle of “no one can be the judge in their own case” by pronouncing removal towards the court, 4) the form of the procedural document in deciding the matter of removal, 5) the possibility to suspend the process in case of a removal application. For the penal process to correspond to the principles of cost and time efficiency, to be impartial and objective, it is suggested that the pre-trial investigation officer be entitled to pronounce removal in the process of pre-trial investigation; to modify Article 59, part 3 and part 2, paragraph 2 of the PPC by applying the analogy of law and considering some of the provisions of the Civil Process Code; to establish that when removal as pronounced is both accepted and overruled, a written decision be made; to read Article 60.6 of the PPC in a way that from the moment of pronouncing removal performing procedural actions and making decisions be refrained from or such actions be assigned to another pre-trial investigation officer; also, a conclusion is made that removal towards the head of a pre-trial investigation authority can be pronounced following the common procedure by persons laid down in Article 57.1 of the PPC.

ISBN:
9955190019
Subject:
Related Publications:
Civilinio proceso teisė / Egidijus Laužikas, Valentinas Mikelėnas, Vytautas Nekrošius ; Vilniaus universiteto Teisės fakultetas. Vilnius : Justitia, 2003-2005. 2 t.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2786
Updated:
2013-04-28 15:43:23
Metrics:
Views: 24
Export: