Lietuvos įmonių informacijos pateikimo sampratos analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos įmonių informacijos pateikimo sampratos analizė
Alternative Title:
Analysis of the Concept of Corporate Information Provision in Lithuania
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2005, Nr. 33, p. 7-22
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama įmonių informacijos pateikimo samprata – tai tyrimo objektas, diskutuojamas Lietuviško termino „įmonių informacijos pateikimas“ pasirinkimas, formuluojamas jo apibrėžimas. Autoriai pagrindžia šios informacijos būtinybę ir svarbą, pristato įmonių pateikiamos informacijos klasifikaciją. Darbo tikslas – apibendrinant apskaitos, ekonomikos, finansų, viešųjų ryšių teorijas bei empirinius tyrimus ir atsižvelgiant į Lietuvos įmonių veiklos išorinę bei vidinę aplinkas, išnagrinėti informacijos pateikimo sampratą, reikšmę ir svarbą. Atlikus tyrimą ir apibendrinus rezultatus, formuluojamos sekančios išvados: - atlikta analizė leidžia tvirtinti, kad vieningos įmonių pateikimo informacijos nėra; - straipsnyje diskutuojamas lietuviško termino įmonių pateikiama informacija pasirinkimas, formuluojamas jo apibrėžimas, pagrindžiama šios informacijos būtinybė ir svarba; - analizuojant lietuviško termino pasirinkimą, buvo nustatyta, kad įstatymuose, Tarptautiniuose ir Verslo apskaitos standartuose, Vilniaus vertybinių popierių biržos dokumentuose, įmonių finansinėje atskaitomybėje yra naudojami ir įmonių informacijos pateikimo ir atskleidimo terminai. Mokslinėje lietuvių kalboje siūlome naudoti tik įmonių informacijos pateikimo terminą. - nagrinėjant užsienio kalba finansinę, ekonominę, viešųjų ryšių literatūrą, prieita išvados, kad įmonių informacijos pateikimas bendrinėje ir finansinėje anglų kalbose yra nusistovėjusi, be atskiro paaiškinimo vartojama samprata. - galima tvirtinti, kad įmonių vadovai vaidina didesnį vaidmenį įmonių informacijos pateikimui.Reikšminiai žodžiai: Įmonės.

ENIn the article a conception of the information submission by the companies is analysed, the choice of the Lithuanian term “submission of information by the companies” is discussed, and its definition is formulated. The aim of the work – generalizing empirical researches and theories of accounting, economics, finances, and public relations and considering the external and internal environments of the activities of the Lithuanian companies, to analyse the conception, meaning and importance of the information submission. The following conclusions were made: - the analysis performed allows stating that there is no united information submitted by the companies; - in the article, the choice of the Lithuanian term “submission of information by the companies” is discussed, its definition is formulated, the necessity and importance of this information is reasoned; - when analysing the choice of the Lithuanian term, it was found out that in laws, standards of International and Business accounting, documents of Vilnius Stock Exchange and in the financial statements of companies, the terms of the information submission and disclosure by the companies are used, as well. In the scientific Lithuanian language we suggest to use only the term “submission of information by the company”. - when analysing the financial, economical, public relations literature in foreign languages, the conclusion was made that the information submission by the companies in the common and financial English language is an established concept used without any separate explanation. - it can be stated that heads of the companies play a larger role in the information submission by the companies.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2776
Updated:
2018-12-20 23:05:44
Metrics:
Views: 21    Downloads: 6
Export: