Frazė "ne tas žodis" tekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Frazė "ne tas žodis" tekste
Alternative Title:
Phrase "ne tas žodis (the wrong word)" in the text
In the Journal:
Filologija. 2010, Nr. 15, p. 167-176
Keywords:
LT
Frazeologizmas; Intencija; Komunikema; Metakalbinis komentaras; Razeologizmas; Stiliaus figūra.
EN
, intention; Communiceme; Figure; Intention; Meta-linguistic comment; Pbraseologis; Praseologism; Stylistic; Stylistic figure.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama frazės „ne tas žodis“ vartojimo įvairovė, siekiama aiškiau apibrėžti šio komentaro vietą metakalbinių komentarų sistemoje. Skirtini du frazės (metakalbinio komentaro) „ne tas žodis“ vartojimo būdai. Frazė turi tiesioginę reikšmę – tai rodo, kad kalbėtojas nepritaria tekste pavartotam žodžiui, jį atmeta, nes esama žodžių, labiau tinkančių kalbamajam dalykui nusakyti. Šio vartojimo būdo skirtini du atvejai: paprastoji, dalykinė korekcija; korekcija kaip sintaksinė stiliaus figūra, ekspresyvios raiškos priemonė. Frazė turi perkeltinę reikšmę – jos intencija yra parodyti, kad prieš tai pasakytai minčiai, nuomonei pritariama, ji patvirtinama. Tačiau netikslu būtų teigti, kad šiuo atveju frazė „ne tas žodis“ įgyja priešingą tiesioginei reikšmę (t. y. „tas žodis“). Dažnai, pasakius tą frazę, ankstesnė minties raiška tikslinama kitais, „stipresniais“ žodžiais, platesniu, išsamesniu aiškinimu. Taigi galima sakyti, kad fraze „ne tas žodis“ pritariama pasakytai nuomonei, bet ne kalbos priemonei, kuri tai nuomonei reikšti buvo pavartota. Tokiuose kontekstuose frazė „ne tas žodis“ atlieka panašią pragmatinę funkciją kaip iš seno vartojami lietuvių kalbos pasakymai „nerandu žodžių“, „nėra žodžių“, „trūksta žodžių“, „sunku apsakyti“, „ką čia bepridursi“ ir pan. Šie komentarai nesusiję su korekcija, bet kiekvienas savaip rodo pritarimą sutikimą su pasakyta mintimi. Pažodžiui išsiversta iš rusų kalbos, perkeltinės reikšmės frazė „ne tas žodis“ dabartinėje lietuvių kalboje išstumia minėtus pasakymus, kuriais kalbamoji intencija yra reiškiama prasmingiau ir įvairiau.

ENThe article discusses ways in which a phrase “a wrong word” is used. It is intended to determine a place of this comment into the system of metalinguistic comments more clearly. There are two different ways to use the phrase (metalinguistic comment) “a wrong word”. The phrase has a direct meaning which reveals that the speaker does not approve the use of the word in a text because there are some other words which are more suitable for the same situation. In this case, there are two ways to use it: simple, objective correction; correction as a syntactic style and an expressive mean. The phrase has a figurative meaning which intends to reveal that the idea or opinion expressed before is approved. However, it should not be stated that in this case the phrase “a wrong word” acquires an opposite meaning to the direct one (i.e. “a right word”). Usually, after this phrase, an expression of a previous idea is explained by other “more powerful” words, in a wider and a more comprehensive way. It may be stated that the phrase “a wrong word” is used to approve an opinion but not a linguistic mean which was used in order to express the opinion. In such contexts, a phrase “a wrong word” has a similar pragmatic function to the use of old Lithuanian sayings “I cannot find words”, “there are no words”, “there is a lack of words”, “it is hard to say”, “there is nothing to add” and etc. These comments are not related to correction; however, each of them reveals an approval to an expressed idea. A phrase “a wrong word” was directly translated from Russian. In nowadays Lithuanian its figurative meaning replaces the mentioned sayings by which a linguistic intention is expressed in more meaningful and different ways.

ISSN:
1392-561X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27674
Updated:
2018-12-17 12:46:29
Metrics:
Views: 122    Downloads: 13
Export: