Kaita ir keitimasis - efektyvios kokybės vadybos sistemos pagrindas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Kaita ir keitimasis - efektyvios kokybės vadybos sistemos pagrindas
Alternative Title:
Change and transition - the basis of the effective quality management system
In the Journal:
Aukštojo mokslo kokybė. 2010, Nr. 7, p. 132-154
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas; Kaita; Keitimasis; Kokybės vadyba aukštojo mokslo institucijoje; Kokybės vadybos sistema (KVS); Kokybės vadybos sistemos; Studijų kokybė; Visuotinės kokybės vadyba.
EN
Change; Higher education; Quality management in a higher education institution; Quality management system; Quality management system (QMS); Quality of studies; Total quality management; Transition.
Summary / Abstract:

LTOrganizacijoms, siekiančioms įdiegti kokybės vadybos sistemą (KVS), reikia priimti ir atitinkamus sprendimus, aktualizuojančius pokyčių vadybą. Akivaizdu, kad tokie strateginiai „ėjimai“ grindžiami gana radikaliais pokyčiais. Tačiau kokybės vadybos sistemos įdiegimas ne visuomet užtikrina sėkmingą keliamų siekinių įgyvendinimą. Straipsnio tikslas – teoriškai pagrįsti kaitą ir keitimąsi kokybės vadybos sistemą diegiančioje aukštojo mokslo institucijoje kaip esminę efektyvaus kokybės vadybos sistemos funkcionavimo aukštojo mokslo institucijoje sąlygą. Kokybės vadybos sistemas diegiančiose aukštojo mokslo institucijose vykstanti kaita ir atskiro darbuotojo psichologijos keitimasis yra neatsiejamai susiję priežastiniu ryšiu: sėkmingas asmens psichologinis perėjimas iš vienos būklės į kitą sąlygoja sėkmingą KVS funkcionavimą. KVS diegimo metu būtina intervencija į organizacijos kultūrą, tačiau tai sukelia darbuotojų priešinimąsi pokyčiams. Sėkmingą KVS funkcionavimą aukštojo mokslo institucijoje lemia elgsenos ir kultūros kaita. Sėkmingą darbuotojų valdymą KVS diegiančioje aukštojo mokslo institucijoje sąlygoja šie pagrindiniai veiksniai: stiprūs, kompetentingi, gerbiantys darbuotojų emocinius išgyvenimus ir „senąsias“ vertybes lyderiai, efektyvi komunikacija ir nuolat besimokanti aukštosios mokyklos bendruomenė. Ypač svarbus KVS naudingumo sureikšminimas iškeliant bendrą reikalą tiek kiekvienam bendruomenės nariui atskirai, tiek visai aukštajai mokyklai.

ENOrganisations seeking to introduce quality management system have to make respective decisions with management of changes being the key aspect. It is obvious that strategic steps are accompanied by rather drastic changes. However, the introduction of the quality management system not always assures successful implementation of goals. The article aims to theoretically justify shifts and changes in an institution of higher education introducing quality management system as the key condition for effective operation of the quality management system in an institution of higher education. Changes that take place in an institution of higher education introducing quality management system and changes in psychology of individual employees are interrelated factors: a person's successful psychological transition from one state to another determines successful functioning of the quality management system. During the introduction of the quality management system intervention into the culture of an organisation is obligatory, however, it employees usually oppose such changes. Successful functioning of quality management system in an institution of higher education depends on changes in behaviour and culture of this organisation. Successful personnel management in an institution of higher education introducing quality management system depends on the following key factors: strong, competent leaders respecting employees' feelings and "the old" virtues, effective communication and life-learning community of the school of higher education. Quality management system is significantly important when it comes to a goal, which is common for each and every member of the school of higher education.

ISSN:
1822-1645
Related Publications:
Institucinis studijų kokybės vertinimas : dimensijos, kriterijai ir rodikliai / Izabela Savickiene, Kęstutis Pukelis. Aukštojo mokslo kokybė. 2004, Nr. 1, p. 26-37.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27429
Updated:
2018-12-17 12:45:54
Metrics:
Views: 4    Downloads: 1
Export: