Širvintų parapijos gyventojų socialinė padėtis 1795 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Širvintų parapijos gyventojų socialinė padėtis 1795 metais
Alternative Title:
Social situation of Širvintos parish inhabitants in 1795
Source:
Širvintos 2000. P. 69-79.
Keywords:
LT
1795 m. revizija; Lietuva; Socialinė struktūra; Valstiečiai; Širvintos; Širvintų parapija
EN
Lithuania; Peasentry; Revision of 1795; Revision of the 1795; The Peasants; The parish of Širvintai; The social structure; Širvintos; Širvintos parish
Summary / Abstract:

LTValstiečių revizijos Rusijos imperijoje būdavo atliekamos kas 15 metų. „Sielos“, įtrauktos į revizijos sąrašus, būdavo apdedamos mokesčiais net ligi kitos revizijos, visai nepaisant, ar jos išgyvendavo tuos 15 metų, ar netrukus po revizijos mirdavo. Valstybiniais mokesčiais dvarai būdavo apdedami pagal juose esančių revizinių valstiečių skaičių, o tas bendras nustatytas mokesčių sumas jau patys dvarininkai padalydavo savo valstiečiams. Lietuvos valstybės istorijos archyve yra išlikę 1795 metų Širvintų parapijoje atliktos dvarų revizijos sąrašai. Juose atsispindi šio krašto socialinis, ekonominis ir visuomeninis gyvenimas XVIII amžiaus pabaigoje. Revizijos sąrašuose žmonės suskirstyti į valstiečius baudžiauninkus, laisvus žmones valstiečių sodybose, laisvus žmones kampininkus bei dvaro tarnus, bajorus valstiečių sodybose ir panašiai. Čia pateikiant duomenis apie kiekvieno palivarko žmonių socialinę sudėtį, prisilaikoma Šalkovščiznos palivarko duoto rekapituliacijos pavyzdžio, būtent, nurodomi kiekvienos gyvenvietės ir viso palivarko dūmų ir baudžiauninkų, laisvų žmonių valstiečių ir bajorų skaičiai. Nors generalgubernatorius N. Repninas buvo įsakęs dvarininkams atlikti tikslią reviziją, grasindamas už baudžiauninkų nuslėpimą sunkiomis bausmėmis, tačiau 1795 metų surašymas vis dėlto buvo netikslus, dėl to po penkerių metų (1800) Lietuvoje įvykdyta papildoma revizija. Šioje publikacijoje pateikiant duomenis apie M. Končos Šešuolėlių palivarką neminimos tos gyvenvietės, kurios priklausė ne Širvintų, o kitoms parapijoms.

ENThe revisions of peasants in the Russian empire would take place every 15 years. The “souls” included in the lists of revision, would be subject to tax ever until the next revision, completely regardless whether they survived those 15 years, or deceased shortly after the revision. Manors would be subject to State taxes based on the number of peasants on revision, and the total tax amount would be distributed to the peasants by the landowners. The Lithuanian national history archive includes lists of revision of manors in Širvintos perish of 1795. These reflect social, economic, and public life of the land in the late 18th century. The revision lists classified into peasants serfs, free people in peasant farmstead, free people lodgers and servants at the manor, noblemen at peasant farmsteads, etc. The lists include data on social status of people in each folwark, relying on the recapitulation example set by Šalkovščizna folwark, specifically the lists indicate numbers of farms and serfs in each settlement and entire folwark, as well as free peasants and squires. Although general governor N. Repnin had ordered the squires to carry out an exact revision, subject to severe penalties for concealment of serfs, the census of 1795, however, was still not precise and consequently in 1800 there was a repeated revision in Lithuania. In the publication, there are data provided on M. Konča on Šešuolėliai folwark without reference to settlements belonging to other parishes, other than Širvintos parish.

Subject Area:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27288
Updated:
2016-08-14 14:07:39
Metrics:
Views: 11
Export: