Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Rusų kalba / Russian
Title:
Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme
Alternative Title:
Episcopi Lituaniae martyres sub iudicio sovietico
Editors:
  • Streikus, Arūnas, sudarymas, parengė [com, cre]
  • Boruta, Jonas, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Katalikų akademija, [2000].
Pages:
782 p
Series:
Fontes historiae Lituaniae; t. 5
Notes:
Asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė / Jonas Boruta — Represijos prieš vyskupus - sudėtinė sovietų valdžios antireliginės politikos Lietuvoje dalis / Arūnas Streikus.
Keywords:
LT
Rusų kalba / Russian language.
Reviews:
Recenzija leidinyje Biuletyn Historii Pogranicza. 2001, nr. 2, p. 127-130
Summary / Abstract:

LTKnygoje publikuojamos Lietuvos ypatingajame archyve esančios Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus, Kaišiadorių vyskupo Teofiliaus Matulionio ir Vilniaus arkivyskupo Mečislovo Reinio baudžiamosios bylos. Publikacija pradedama istoriko Arūno Streikaus įvadiniu straipsniu "Represijos prieš vyskupus - sudėtinė sovietų valdžios antireliginės politikos Lietuvoje dalis", kuriame aptariamos aplinkybės, kuriomis represuoti minėti Lietuvos vyskupai, apžvelgiamas tolesnis jų likimas. Skelbiami trys priedai - V. Borisevičiaus ir M. Reinio dokumentai iš kitų šiame archyve saugomų bylų. Bylų medžiaga skelbiama originalo - rusų - kalba, greta publikuojamas lietuviškas vertimas. Minėti trys Lietuvos Katalikų Bažnyčios hierarchai 1946-1947 m. buvo suimti, apkaltinti antisovietine veikla (pagalba ginkluotam pogrindžiui, agitacija), bendradarbiavimu su vokiečiais 1941-1944 m. ir kt. Po tardymų Vilniaus saugume V. Borisevičių teisė LSSR MVD karo tribunolas, jo nuosprendžiu vyskupas buvo sušaudytas. T. Matulionio ir M. Reinio bylos buvo pasiųstos Ypatingajam pasitarimui prie SSRS valstybės saugumo ministro. Jo nutarimais jie buvo įkalinti Vladimiro kalėjime (pirmasis 7, antrasis - 8 metams). Bylų medžiaga atspindi sovietinio saugumo darbo rutiną bei metodus, vyskupų asmeninę poziciją ir bažnytinę politiką vokiečių okupacijos ir pokario metais.Reikšminiai žodžiai: SSKP religinė politika; Vyskupas Vincentas Borisevičius; Vyskupas Teofilius Matulionis; Arkivyskupas Mečislovas Reinys; KGB.

ENThe book publishes the criminal cases of Telšiai bishop Vincentas Borisevičius, Kaišiadoriai bishop Teofilis Matulionis and Vilnius archbishop Mečislovas Reinys, stored in the Special Archives of Lithuania. The publication is started with the preface, written by historian Arūnas Streikus “Represijos Prieš Vyskupus – Sudėtinė Sovietų Valdžios Antireliginės Politikos Lietuvoje Dalis", which discusses the circumstances of repressing the said Lithuanian bishops and provides an overview of their future fate. The book contains three annexes – V. Borisevičius’s and M. Reinys’s documents from other files, stored in the archive. The material of the cases is published in the original, i. e. Russian language, the translation into Lithuanian is also presented. In 1946 – 1947 the said three hierarchs of Lithuanian Catholic Church were arrested, charged with anti-Soviet activities (assistance to the armed underground, agitation), collaboration with Germans in 1941-1944, etc.. After the investigation in the Vilnius KGB, V. Borisevičius was judged by the court martial of the Ministry of Interior of Lithuanian Soviet Socialist Republic and received the death penalty by shooting. The cases of T. Matulionis and M. Reinys were forwarded to the Special Council under the Minister of Security of the State of the USSR. By decision of the Special Council the bishops were imprisoned in Vladimir prison (T. Matulionis received 7 years’ and M. Reinys – 8 years’ sentence). The materials of the cases reflect the routine and methods of activities of the KGB, the personal position of the bishops and the policy of the church during the times of German occupation and in the post-war period.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2713
Updated:
2020-03-01 14:24:05
Metrics:
Views: 42
Export: