Profesorius stilistas Juozas Pikčilingis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesorius stilistas Juozas Pikčilingis
Keywords:
LT
Juozas Pikčilingis; Kalbos norma; Lingvistinė stilistika; Retorika / Rhetoric; Stilistika; Stilius.
EN
Linguistic stylistics; Rule of language; Style; Stylistics.
Summary / Abstract:

LTJuozo Pikčilingio „Stilistikos darbų rinktinės“ įvadiniame straipsnyje, parašytame vienos iš rengėjų, pristatomi Juozo Pikčilingio, lietuvių kalbos stilistikos mokslo kūrėjo, Vilniaus universiteto profesoriaus, darbai, gyvenimas, gimtojo žodžio gelbėjimo ideologo asmenybė. Aptariamas rinktinės turinys, skelbiamų darbų ypatybės, jų atrinkimo ir pateikimo principai. J. Pikčilingis buvo ne tik praktikas, bet ir teoretikas, stiliaus tyrėjas, paklojęs lietuvių kalbos stilistikos mokslo pamatus, sukūręs, sunorminęs, patikslinęs lietuviškas stilistikos sąvokas, kategorijas, terminiją, nustatęs šio mokslo objektą, jo sudedamąsias dalis, atskleidęs didžiules lietuvių kalbos stilistines išgales. Nuo dvitomės „Lietuvių kalbos stilistikos“, kurią galima vadinti visų jo mokslo darbų viršūne, pradėjo plėtotis lietuvių kalbos stilistikos mokslas. J. Pikčilingis toli į priekį nubrėžė stilistikos ateities tyrimo gaires. Mokslininkas pirmasis aprašė funkcinių stilių sistemą, teigdamas, kad žodžio vartojimo sfera bei atliekamoji funkcija esantys funkcinių stilių skyrimo pamatas. J. Pikčilingio straipsniai – to meto stilistikos mokslo veidrodis, vertingi kalbotyros istorijos dokumentai. J. Pikčilingis išplėtė kalbos kultūros sampratą, papildė ją stiliaus kultūra. Į pirmą kartą leidžiamą J. Pikčilingio „Stilistikos darbų rinktinę“ dedami tik straipsniai, atrinkti pagal stilistikos mokslo kryptis, po to straipsniai, atspindintys to meto gimtosios kalbos padėtį mokyklose, toliau recenzijos, atsiliepimai. Kalba, rašyba ir skyryba palikta autentiška, ištaisyta tik akivaizdžios korektūros klaidos.

ENIntroductory article to Juozas Pikčilingis “Collection of works on stylistics” by one of organisers, presents the work, life and personality of an ideologist behind saving of the native tongue, Juozas Pikčilingis, who developed the science of stylistics of Lithuanian and was professor at Vilnius University. The same article also discusses the content of the compilation, features of the works included and the principles of selection and presentation of the same. J. Pikčilingis was not only practical scientist; he was also involved in theory, investigated style, established framework of the science of Lithuanian stylistics; he also developed, standardised and revised concepts, categories and terms of Lithuanian stylistics, established the subject and components of the same science and discovered stylistic capabilities of Lithuanian. The two-volume “Lithuanian stylistics”, also known as the crown of his academic achievements, gave a basis for stylistics of Lithuanian. J. Pikčilingis made broad guidelines for the future. He also described system of functional styles believing that the field and function of a word represent a basis for different functional styles. Articles by J. Pikčilingis present a reflection of the science of stylistics of that period and include valuable historical documents on linguistics. J. Pikčilingis expanded the concept of culture and included culture of style. “Collection of works on stylistics” by J. Pikčilingis, first edition, only includes articles selected based on fields of science of stylistics, accompanied by articles reflecting position of the native tongue at schools, completed by reviews and comments. Language, spelling and punctuation remain authentic, with obvious typos corrected only.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26981
Updated:
2016-07-23 21:30:51
Metrics:
Views: 13
Export: