Karjeros valstybės tarnautojų socialinės garantijos Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Karjeros valstybės tarnautojų socialinės garantijos Lietuvoje
Alternative Title:
Social guarantees for career civil servants in Lithuania
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2009, Nr. 1, p. 52-62
Keywords:
LT
Darbo kodeksas; Socialinė politika; Socialinės garantijos; Socialinės teisės; Valstybės tarnyba; Žmogiškieji ištekliai.
EN
Career civil servants; Labour code; Manpower resources; Social guarantees; Social policy; Social rights.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – apibrėžti ir įvertinti Lietuvos karjeros valstybės tarnautojų socialines garantijas. Straipsnyje socialinės garantijos analizuojamos skirtingais rakursais. Dažniausiai tyrinėtojai socialinių garantijų temą gvildena aptardami kompensavimo mechanizmus. Lietuvoje mokslininkai šiai temai nėra skyrę daug dėmesio. Atskiros Lietuvos visuomenės grupės turi teisę naudotis specialiomis socialinėmis garantijomis, bet dauguma karjeros valstybės tarnautojų nepriklauso šiai kategorijai. Piliečių socialines teises reglamentuoja šalies Konstitucija, todėl šio dokumento analizė leidžia konstatuoti esamas socialines teises, kurios realizuojamos teikiant atskiras socialines garantijas. Teisės aktų analizė leidžia teigti, kad valstybės tarnautojų socialinių garantijų apimtis nuo 1995 m. labai pakito: ne tik išaugo jų skaičius, bet stebimi ir kokybiniai pokyčiai. Socialinės garantijos apima įvairias atostogas, medicininį ir pensinį draudimą, įvairias lengvatas ir paramą darbuotojams. Kai kurios socialinės garantijos apibrėžiamos Valstybės tarnybos įstatyme, kai kurie aspektai paliečiami Darbo kodekse ar kituose poįstatyminiuose aktuose. Vykstančių pokyčių atskirų Vakarų šalių valstybės tarnyboje kontekstas leidžia pažvelgti į socialines garantijas platesniu rakursu. Socialinės garantijos yra viena personalo motyvavimo priemonių, tad bandoma nustatyti jų vietą valstybės tarnautojų motyvavimo sistemoje, lyginant Lietuvos ir kitų Vakarų šalių praktiką. Straipsnis baigiamas įžvalgomis apie galimas Lietuvos valstybės tarnautojų socialinių garantijų vystymosi tendencijas.

ENThe article aims at defining and evaluating social guarantees of a career civil servant in Lithuania. Social guarantees are analysed in the article from different angles. Usually, researchers study the topic of social guarantees through discussions on compensation mechanisms. In Lithuania, scholars have not dedicated much attention to this topic. Separate groups of society in Lithuania are entitled to special social guarantees, however, the majority of career civil servants do not belong to this group. The state Constitution regulates social rights of citizens, therefore the analysis of this document allows the statement of current social rights that are realised through the provision of individual social guarantees. The analysis of legal acts shows that since 1995 the scope of social guarantees for civil servants has dramatically changed: not only their number has grown, but also they underwent big changes in terms of the quality. Social guarantees include various holidays, medical and retirement insurance, various other benefits and assistance to employees. Some social guarantees are defined in the Law on Public Service, while other aspects are covered in the Labour Code or other subordinate legislation. The context of ongoing changes in the civil service in western countries leads to taking a wider look at social guarantees. Social guarantees are one of the motivation tools for personnel, thus, there are attempts to establish their place in the motivation system for civil servants, comparing Lithuanian practice with that followed in other western countries. The article ends with insights into potential development trends of social guarantees for civil servants in Lithuania.

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26544
Updated:
2013-06-13 16:03:27
Metrics:
Views: 10
Export: