Математика в начальной школе Литвы 1940-1990 г. г.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Математика в начальной школе Литвы 1940-1990 г. г
Alternative Title:
Mathematics in primary school of Lithuania in the period between the years 1940 and 1990
Keywords:
LT
Matematikos didaktika; Matematikos mokymas; Matematikos vadovėliai; Pradinė mokykla; Straipsniai.
EN
Articles; Didactics in mathematics; Didactics of mathematics; Manuals; Primary school; Pupils; Teachers.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama matematikos dalyko mokymo padėtis Lietuvos pradinėse mokyklose 1940-1990 m. laikotarpiu. Pradinių mokyklų matematikos mokymo sistema Lietuvoje buvo sukurta 1918-1940 m., tačiau prasidėjusi sovietinė, o vėliau ir nacistinės Vokietijos okupacija skaudžiausiai palietė būtent pradinių klasių mokytojus. Daugelis knygų, straipsnių apie matematikos didaktiką bei vadovėlių autorių buvo ištremti į Rusijos gilumą, dalis karo pabaigoje pasitraukė į Vakarus. Žydų kilmės mokytojai buvo nužudyti arba mirė nacių koncentracijos stovyklose. 1940-1944 m. Lietuvoje nebuvo išleista nei vieno vadovėlio, nepublikuotas nei vienas straipsnis, skirtas matematikos mokymo klausimams. Pagrindinis straipsnio tyrimo objektas - pradinės matematikos didaktikos raida pokario laikotarpiu. Pristatomi aktyviausiai šioje srityje dirbę pedagogai, vadovėlių bei matematikos didaktikos knygų autoriai, trumpai aptariami jų veikalai ir pasiekimai. Nepaisant pokario bei vėlesnio laikotarpio sunkumų, 1945-1990 m. Lietuvoje vis dėlto buvo sukurta originali pradinio matematikos mokymo sistema ir teorinė bazė, publikuota nemažai straipsnių bei skaityta pranešimų konferencijose aktualiais to meto matematikos mokymo klausimais. Didelė dalis straipsnyje paminėtų pedagogų tęsė savo veiklą ir Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, todėl dabartiniai matematikos mokymo laimėjimai gali būti laikomi neblogų pasiekimų 1945-1990 m. laikotarpiu tąsa.

ENThe article discusses the situation of mathematics teaching in Lithuanian primary schools between 1940 and 1990. The system of primary school mathematics teaching in Lithuanian was created in 1918-1940, but soviet and then later Nazi occupation affected primary class teachers the most. Many authors of books, text books and articles about didactics of mathematics were sent far away in Russia and later part of them moved to the West. Teachers of the Jewish origin were killed or died in Nazi concentration camps. There were no textbooks; no articles published regarding mathematics teaching in 1940-1944. The main study object of the article is the development of primary school mathematics didactics during the post war period. The most active educators, textbook writers and authors of mathematics didactics books are presented and their works and achievements discussed. However, despite of post war and subsequent period difficulties, the original elementary mathematics teaching system and theoretical basis was created. There were many articles published and many reports made in the conferences on this relevant mathematics teaching topic of this period. Many educators mentioned in this article continued their work also after the independence of Lithuania was regained, therefore it can be said that current attainments in mathematics are continuation of fair achievements of 1945-1990.

Related Publications:
Matematikos didaktika Lietuvos pedagoginėje periodikoje (1945-1990 m.) / Algirdas Ažubalis. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2005. 278 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26523
Updated:
2020-12-02 19:53:52
Metrics:
Views: 2    Downloads: 1
Export: