Lietuvos folklorinių ansamblių koncertinė apranga : etninio tapatumo aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos folklorinių ansamblių koncertinė apranga : etninio tapatumo aspektai
Alternative Title:
Concert attire of Lithuanian folklore ensemblesL: ethnic identity aspects
In the Journal:
Lituanistica. 2006, Nr. 3, p. 38-49
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Liaudies kultūra / Folk culture.
Summary / Abstract:

LTXX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje tautinio kostiumo kūrimas Lietuvoje pateko į naują tautiškumo (etniškumo) idėjų įtaką. Prasidėjo jo buitinio ir sceninio panaudojimo laikotarpis, grindžiamas šiuolaikinėmis iškylančiomis koncepcijomis, atitinkančiomis naujus etnokultūrinius poreikius. Atsivėrė plati kūrybos sritis, į kurią buvo įtraukti kultūros darbuotojai, dailininkai ir patys folklorinių ansamblių vadovai bei nariai, pasiruošę atgaivinti etnokultūrinį paveldą ir juo žadinti tautinius jausmus. Tautinio kostiumo dėvėjimas yra ypatinga etnokultūrinės savimonės manifestavimo priemonė. Vienas iš etnokultūrinės savimonės išraiškos būdų yra pats tautinių drabužių kūrimas. Iki šiol yra beveik netyrinėta, kaip Lietuvos folkloro ansambliai koncertinę aprangą panaudoja etnokultūriniam tapatumui ir savimonei išreikšti. Straipsnio autorė yra analizavusi folklorinių ansamblių dalyvių amžiaus, geografinės kilmės, išsilavinimo bei koncertinės veiklos reikšmę jų etnokultūrinei savimonei. Per XX a. paskutinįjį dešimtmetį Nepriklausomybę atgavusią Lietuvą pasiekusi pasaulio kultūrų įtaka ir įvairovė, sparti kultūros tradicijų transformacija, pakitusios simbolinės daiktų prasmės iškelia naujus konkretaus etnokultūros reiškinio – tautinio kostiumo – socialinius ir kultūrinius aspektus. Straipsnio tikslas – per Lietuvos folklorinių ansamblių koncertinius drabužius nustatyti etnokultūrinės savimonės raišką ir šių drabužių kūrimo bei dėvėjimo svarbą folklorinių ansamblių dalyvių etnokultūrinei savimonei. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Folkloriniai ansambliai; Koncertinė apranga; Etninis tapatumas; Folk groups; Concert attire; Ethnic identity.

ENAt the end of the XX century-beginning of the XXI century, the creation of the national costume in Lithuania was under a new influence of the ideas of nationality (ethnicity). It was the start of a period of its everyday and scenic use, based on modern concepts, corresponding to the new ethno-cultural needs. A wide area for creativity opened, into which were introduced culture workers, artists, and the heads of folklore groups and members, who were ready to revive the ethno-cultural heritage and to awaken national feelings. Wearing a national costume is a special means to demonstrate ethno-cultural self-awareness. One of the ways to demonstrate ethno-cultural self-awareness is the creation of national costumes. So far there have been virtually no researches on how Lithuanian folklore groups use concert costumes to express their ethno-cultural identity and self-awareness. The author of the article analyzed the age of the members of the folklore groups, their geographical ancestry, education, as well as the role of the concert activities on their ethno-cultural self-awareness. Over the last decade of the XX century, the influence and variety of the world cultures that reached Lithuania, the fast transformation of the cultural traditions, and the changed symbolic meaning of things raised new aspects of the ethno-cultural phenomenon, national costume, and social and cultural aspects. The purpose of the article is to establish, through the concert of costumes of the Lithuanian folklore groups, the expression of ethno-cultural self-awareness and the importance of creating these costumes and wearing them for ethno-cultural self-awareness of the members of the folklore groups.

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2605
Updated:
2018-12-20 23:08:44
Metrics:
Views: 21
Export: