Jaunųjų katalikų sąjūdžio santykis su komunizmo doktrina ir praktika (1936-1940)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunųjų katalikų sąjūdžio santykis su komunizmo doktrina ir praktika (1936-1940)
Alternative Title:
Relations of the movement of young Catholics with Communist doctrine and policies (in 1936-1940)
In the Journal:
Bažnyčios istorijos studijos. 2010, 3, p. 173-242. Religija ir visuomenė nepriklausomoje Lietuvoje (1918-1940 m.)
Keywords:
LT
1936-1940; Ideologija; Jaunieji katalikai; Jaunųjų katalikų ir komunistų bendradarbiavimas; Jaunųjų katalikų sąjūdis; Katalikybė; Komunizmo doktrina; Krikščionys demokratai; Prosovietinė orientacija.
EN
1936-1940; Catholicism; Christian democrat; Communism doctrine; Cooperation of young Catholics with Communists; Ideology; Pro-Soviet orientation; Young Catholic movement; Young catholics; Young catholics movement.
Summary / Abstract:

LTŠiame darbe analizuojamas jaunųjų katalikų sąjūdžio (JKS) santykis su komunizmo doktrina ir praktika. JKS – tai XX a. 4 deš. antrojoje pusėje Lietuvoje veikęs visuomeninis politinis ir kultūrinis katalikų judėjimas, į kurį susibūrė intelektualiniam katalikų elitui priklausę visuomenės ir kultūros veikėjai. Aptariant komunizmą, šiame darbe vadovaujamasi Vakaruose nuo 1917 m. socialdemokratų vartojama jo samprata, komunizmo sąvoka taikoma apibūdinti ideologiją, kuria vadovaudamasi bolševikų partija 1917 m. įvykdė perversmą ir sukūrė Rusijoje totalitarinį režimą. Taigi komunizmas suprantamas kaip marksizmo doktrina paremta ideologija, ją priėmę judėjimai (komunistų partija ir su ja susiję dariniai) ir šių judėjimų 1917 m. Rusijoje bei vėliau kitose šalyse sukurta santvarka. Tačiau pristatant komunizmo ideologiją, bus analizuojamas ir iki(ne)marksistinio, humanistinio (idealistinio), t. y. atvirojo komunizmo, raiškos santykis su marksistiniu komunizmu, taip pat katalikybe. Darbeteigiama, jog JKS bendradarbiavimą su komunistais įgalino jų ideologijos tautinis ir socialinis angažuotumas bei tradicinės transcendentinės orientacijos nykimas ir šiapusinės (žemiškosios, socialinės) stiprėjimas jų katalikybės sampratoje. Lietuvos komunistų partijos įtaką lietuvių visuomenėje lėmė ne tiek komunizmo idėjos, kiek baimė dėl Vokietijos keliamos grėsmės Lietuvos Nepriklausomybei ir lietuvių tautai eksploatavimas. Jaunųjų katalikų orientacija į vieną ar kitą valstybę tebuvo taktinio pobūdžio ir nereiškė tapatinimosi su jomis.

ENThis paper analyses the relationship of the Young Catholics’ Movement (YCM) with the doctrine and practice of communism. YCM was the public political and cultural movement of Catholics, which functioned in the late 1930s in Lithuania and rallied the public and cultural figures who belonged to the intellectual Catholic elite. When discussing Communism, the paper refers to its concept used in the West by Social Democrats since 1917. The notion of Communism is applied to describe ideology which led the Bolshevik Party to the upheaval in 1917 and subsequent totalitarian regime in Russia. Thus, Communism is understood as the ideology based on the Marxist doctrine, the movements that adopted this ideology (the Communist Party and related formations) and the regime created by these movements in 1917 in Russia and subsequently in other countries. However, the Communism ideology is presented through the analysis of the relationship of the expression of pre(non)Marxist, humanistic (idealistic), i.e. open Communism, with Marxist Communism as well as Catholicism. The paper claims that YCM cooperation with Communists was empowered by the national and social engagement of their ideology as well as the decline of the traditional transcendental orientation and consolidation of the mundane, social orientation in the concept of Catholicism. The impact of the Lithuanian Communist Party in Lithuanian society was mainly determined not only by the ideas of Communism, but rather by the fear for the threat posed by Germany to Lithuania’s independence and the Lithuanian people. The orientation of young Catholics towards one or another state was merely tactical and did not imply identification with them.

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26016
Updated:
2018-12-17 12:43:09
Metrics:
Views: 50    Downloads: 1
Export: