Studentai ateitininkai ir politika 1926-1940 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentai ateitininkai ir politika 1926-1940 metais
Alternative Title:
"Ateitis" (Future) University Students' Association and political events in 1926-1940
In the Journal:
Bažnyčios istorijos studijos. 2010, 3, p. 135-172. Religija ir visuomenė nepriklausomoje Lietuvoje (1918-1940 m.)
Keywords:
LT
1926-1940; Antivyriausybinės akcijos; Ideologija; Katalikų akcija; Krikščioniška veikla; Krikščionys demokratai; Lietuvos "lietuvinimo" akcijos; Lietuvos studentų Ateitininkų organizacija; Pogrindis; Politiniai prioritetai; Struktūra; Visuomeninės organizacijos.
EN
1926-1940; Anti-government demonstrations; Catholic action; Christian Democrats; Christian activity; Ideology; Lithuanian "Ateitis" university students association; Making Lithuania "more Lithuanian"; Non-governmental organisations; Political priorities; Structure; Underground.
Summary / Abstract:

LTVidinių politinių įtampų bei konfliktų alinamose valstybėse politinės partijos neretai naudojo studentiją savo oponentų diskreditavimui ar esamos santvarkos kritikai1. Tarpukario Lietuva šiuo atžvilgiu nebuvo išimtis. 1922 m. Lietuvos universitete, kuris 1930 m. pervardintas Vytauto Didžiojo universitetu (VDU), buvo įregistruota pirmoji Lietuvos studentų organizacija - Studentų ateitininkų draugovė. Ateitininkai konservatyvioje katalikiškoje 1918-1940 m. valstybėje buvo populiariausia ir valstybiniu mastu proteguojama organizacija. Lietuvoje ateitininkų judėjimą palenkti į savo pusę stengėsi Lietuvos krikščionių demokratų partijos (LKDP) lyderiai. Vadovaudami politinių ir profesinių katalikiškų organizacijų steigimui bei koordinuodami jų veiklą, ateitininkai netiesiogiai turėjo parodyti visuomenei valdžios nesugebėjimą rūpintis socialinio teisingumo įgyvendinimu ir valdžios kovos prieš komunizmą priemonių neefektyvumą. Lietuvos lietuvinimo akcijomis ateitininkai išreiškė katalikų politikų ir didžiosios visuomenės dalies nuotaikas tautinių mažumų atžvilgiu. Įsitraukę į aktyvią politinę, visuomeninę, kultūrinę veiklą autoritarinio režimo sąlygomis, studentai neretai dirbdavo ir pogrindinį opozicinį darbą. Todėl politiškai aktyviausia VDU akademinio jaunimo dalis, susibūrusi į "Vytauto klubą", "Kęstučio", "Iustitia" ir "Activitas" korporacijas, 4-ajame dešimtmetyje buvo sekama saugumo struktūrų; jų atstovai buvo suiminėjami, kalinami ir kitaip baudžiami.

ENPolitical parties in states exhausted by internal political tensions and conflicts frequently used students to discredit or criticise the existing order. Interwar Lithuania was not exception to that. In 1922, in Lithuanian University, which was renamed into Vytautas Magnus University in 1930, the first students’ organisation – Future University Students’ Association, was registered. This organisation was one of the most popular organisations in the Catholic conservative state in 1918–1940, and it was promoted on the state level. In Lithuania, leaders of the Christian Democratic Party tried to talk over this movement. By managing the establishment of political and professional organisations and coordinating their activities, ‘future’ students had to indirectly show to the public the disability of the authorities to ensure justice and inefficiency of its struggle against communism. Through their Lithuanisation campaigns, ‘future’ students expressed the opinions of Catholic politicians and the major share of society with regard to national minorities. Having engaged in active political, social, cultural activities under the conditions of the totalitarian regime, students were usually involved in activities of underground organisations. Therefore, the most politically active part of the academic youth of Vytautas Magnus University, was prosecuted by security structures in the 4th decade. Their representatives were arrested and imprisoned.

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26014
Updated:
2018-12-17 12:43:08
Metrics:
Views: 56    Downloads: 6
Export: