The Tendencies of business philanthropy and landmarks of its development in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Tendencies of business philanthropy and landmarks of its development in Lithuania
Keywords:
LT
Business enterprise; Business philanthropy in Lithuania; Charity; Verslo filantropija, plėtra, Lietuva.
EN
Business philanthropy, development, Lithuania; Labdara; Verslo filantropija Lietuvoje; Verslo įmonė.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinė verslo filantropija apibrėžiama kaip įmonių noras padėti kitiems suteikiant materialines ir kitas vertybes. Tokiu būdu verslo įmonės siekia susikurti socialinę ir ekonominę naudą. Įmonės yra visuomenės dalis, todėl bendruomenės gerovė daro įtaką įmonių gyvybingumui ir klestėjimui. Noras paskatinti filantropijos tradicijas Lietuvoje lemia šios temos aktualumą. Straipsnio tikslas – įvertinti Lietuvos verslo įmonių filantropinės veiklos ir dabartinių orientyrų, skirtų verslo filantropijos plėtrai Lietuvoje, tendencijas. Mokslinio tyrimo objektas – verslo įmonių filantropinė veikla. Tyrime taikomi mokslinės literatūros lyginamosios analizės, statistinės analizės ir prognozavimo metodai. Straipsnio išvadose pastebima, kad Lietuvoje egzistuoja dvi pagrindinės filantropijos kryptys – moderni ir tradicinė. Moderniai filantropijai priskiriami verslo, privačių asmenų ir socialiai orientuotos filantropijos tipai. Verslo filantropija suvokiama kaip savanoriškas pelną gaunančių organizacijų indėlis padedant kitiems. Bet tokiu atveju verslo įmonės taip pat gauna naudą: reklamą, padidėjusį prestižą, pardavimų augimą ir kita. Verslo filantropija duoda naudos ir visuomenei: ji padeda mažinti socialinę įtampą, atitinka šiuolaikinio verslo modelį ir kita. Tačiau verslo filantropija gali turėti ir neigiamų padarinių, pavyzdžiui, sukurti aplinką, skatinančią nuolaidžiavimą. Nepaisant šio trūkumo, straipsnyje teigiama, kad įmonės turėtų prisijungti prie verslo filantropijos plėtros Lietuvoje.

ENThe contemporary business philanthropy is defines as companies’ wish to help other by providing material and other values. This way business companies seek to create social and economic benefit. Companies are part of societies, therefore, social welfare has a good impact on the liveliness and prosperity of companies. The desire to encourage traditions of philanthropy in Lithuania determines the relevance of this theme. The aim of the article is to evaluate the tendencies in operational and contemporary landmarks of philanthropic activities of Lithuanian business companies aimed at development of business philanthropy. The object of the scientific research is philanthropic activities of business enterprises. The research employs methods of comparative analysis of scientific literature, statistical analysis and forecast. The conclusions of the analysis claim that there are two main directions in Lithuania in the field of philanthropy – modern and traditional directions. The modern philanthropic direction covers philanthropic types of business, private persons and socially oriented philanthropy. Business philanthropy is perceived as a voluntary contribution of profit organisations while supporting others. In any case business organisations also gain benefit: promotion, improved prestige, sales growth, etc. Business philanthropy is useful for society. It helps reduce social exclusion and corresponds to the modern business model. However, business philanthropy may also have negative outcomes. Irrespective of its outcomes, the article claims that companies should join the development of business philanthropy in Lithuania.

Related Publications:
Filantropija Lietuvoje : modernybės paieškos tradicinėje visuomenėje / Eglė Vaidelytė. Sociologija. Mintis ir veiksmas. 2006, Nr. 1 (17), p. 128-142.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25684
Updated:
2017-05-29 16:12:50
Metrics:
Views: 1
Export: