Tautinė valstybė ir atsakomybė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautinė valstybė ir atsakomybė
Keywords:
LT
Atsakomybė; Hegelis; Immanuel Kant (Imanuelis Kantas); Kultūra; Moralė; Tauta; Tautinė valstybė.
EN
Culture; Hegel; Kant; Morality; Nation; Nation state; National state; Trust.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apmąstoma tautinė priklausomybė ir moralinė atsakomybė bei ryšys tarp jų. Autorius teigimu, moralė ir politika yra glaudžiai susijusios, todėl galima daryti prielaidą, kad kultūrų skirtumai veikia ir piliečių moralinę savivoką. Politinės atsakomybės problema yra susijusi su kitais moralinę atsakomybę liečiančiais klausimais, į kuriuos straipsnyje siekiama atsakyti: ar dorovė yra kultūriškai sąlygotas dalykas; ar abejingumas tautinei kultūrai turi įtakos piliečių požiūriui į politiką; ar patriotizmas yra dorybė, ar bendruomenė gali būti traktuojama kaip moralės saugotoja ir pan. Šių klausimų kontekste aptariama ir dabartinė Lietuvos ir lietuvių tautos situacija. Mąstant apie tautinės valstybės ir piliečių moralinės atsakomybės ryšį remiamasi Hėgeliu, kuris kalbėjo apie kultūrinius politinio gyvenimo skirtumus ir įvedė šiuolaikinės tautinės valstybės prigimčiai suprasti svarbią kultūros kaip dvasios objektyvacijos idėją. Straipsnyje bandoma apibrėžti tautą, kaip subjektą, taip pat atskleisti tautinės kultūros, tautinio tapatumo, tautinės savimonės sampratą. Kalbant apie tautinės valstybės idėją neįmanoma kalbėti vien tik apie politinius dalykus – būtina prisiminti kultūrinio tapatumo puoselėjimo uždavinius. Išnykus tautai pasikeičia du svarbūs dalykai: išnyksta tauta kaip politinio gyvenimo pagrindas; keičiasi piliečių moralinio tapatumo suvokimas. Tautinė valstybė reikalauja, kad kai kurie piliečių asmeninio tapatumo aspektai būtų pripažinti kaip nepriklausantys nuo jų pasirinkimo – būtent jie sukuria stiprų moralinės ir politinės atsakomybės suvokimą.

ENThe article reflects on national adherence and moral responsibility and the relation between them. According to the author, moral and politics are closely interrelated; therefore, it can be presumed that culture differences have a certain impact on citizens’ moral self-perception. The problem of political responsibility is related to other questions concerned with moral responsibility. The author of the article seeks to find answers to the following questions: whether moral is a culturally determined phenomenon; whether ignorance for national culture has impact on citizens’ attitudes towards politics; whether patriotism is a moral virtue and whether community can be interpreted as a guardian of moral. The modern situation in Lithuania and of the Lithuanian nation are discussed in the context of this issues. The contemplation about the relation between the moral responsibility of a national state and its citizen is based on Hegel’s statements. He spoke about cultural differences of political life and introduced the idea of culture as spirit objectivation. The article attempts to define nation as a subject as well as to reveal the notion of national culture, national identity and national self-awareness. The discussion of the idea of national state is pointless when limited only to political issues. It is necessary to discuss aims of fostering national identity. When a nation disappears, two major changes take place: a nation as a basis for political life vanishes, and citizens’ perception of moral identity alters. National state requires that some aspects of citizens’ personal identity are considered to be independent from their choice. Namely these aspects create a strong perception of moral and political responsibility.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25365
Updated:
2013-04-28 20:45:26
Metrics:
Views: 11
Export: