Auklėjamojo poveikio priemonių, taikomų dėl padarytos nusikalstamos veiklos, vykdymo aktualijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Auklėjamojo poveikio priemonių, taikomų dėl padarytos nusikalstamos veiklos, vykdymo aktualijos
Alternative Title:
Implementation topicality of educational impact applied because of criminal deed
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Auklėjamojo poveikio priemomės; Auklėjamojo poveikio priemonės; Bausmės paskirtis; Nepilnametis; Nepilnamečių baudžiamoji atsakoamybė; Nepilnamečiai; Nusikalstamumas; Aim of penalty; Criminal liability of juveniles; Educational means; Educational measures; Juvenile; Juvenile delinquency.
Keywords:
LT
Auklėjamojo poveikio priemomės; Auklėjamojo poveikio priemonės; Bausmės paskirtis; Nepilnamečiai; Nusikalstamumas; Nepilnamečių baudžiamoji atsakoamybė; Nepilnametis.
EN
Aim of penalty; Criminal liability of juveniles; Juvenile delinquency; Juvenile.
Summary / Abstract:

LTValstybė, realizuodama savo funkcijas, organizuodama baudžiamąjį persekiojimą ir taikydama prievartos priemones, numatė įvairias garantijas ir saugiklius, kurie apsaugo nepilnametį nuo neigiamo baudžiamosios justicijos poveikio. Labiau diferencijuodama ir atskirdama nepilnamečių baudžiamąją atsakomybę nuo suaugusių asmenų, valstybė įstatymu nustatė: riboti laisvės atėmimo bausmės skyrimą nepilnamečiams, didinti auklėjamojo poveikio priemonių taikymo šiems asmenims galimybes, padėti nepilnamečiui pakeisti gyvenimo būdą ir elgesį, derinant baudimą už padarytą nusikalstamą veiką su jo asmenybės ugdymu, auklėjimu, neteisėto elgesio priežasčių šalinimu, o taip pat ir sulaikyti nepilnametį nuo naujų nusikalstamų veikų padarymo. Reikšmingiausią auklėjamąjį, korekcinį ir kitokį poveikį nepilnamečio asmenybei daro tinkamai parinktos ir paskirtos auklėjamojo poveikio priemonės, kurios nėra bausmė, o teismo skiriamos valstybės prievartos priemonės, apribojančios nepilnamečio asmens, atleisto nuo baudžiamosios atsakomybės arba bausmės, teises ir laisves bei nustato specialias pareigas, ir kurios padeda įgyvendinti bausmės paskirtį. Dėl šios priežasties iškyla ypatinga svarba detaliai sureguliuoti auklėjamojo poveikio priemonių skyrimo, pakeitimo ir (ar) panaikinimo sąlygas, pagrindus ir tvarką, tiksliai apibrėžiant auklėjamojo poveikio priemonių nevykdymo teisines pasekmes, taip pat tinkamai ir racionaliai organizuoti teismo nuosprendžiais ir nutartimis paskirtų auklėjamojo poveikio priemonių vykdymą. [Iš leidinio]

ENBy differentiating and separating juvenile criminal liability from adults, the state has determined by law: to restrict imprisonment penalty for juveniles, to increase the possibilities of educational means for these individuals, to help juveniles to change their way of life and behavior by combining punishment for criminal deed and his/her development, education of personality, elimination of causes of illegal behavior and also to prevent a juvenile from committing new crimes. The most significant educative, corrective, and other influence on a juvenile is made by properly chosen and appointed educative means that are not a punishment, but state compulsion means appointed by court that restrict rights and freedoms of a juvenile that was exempted from criminal liability or penalty and determine certain responsibilities, which help to implement the purpose of penalty. For this reason it is very important to regulate conditions, bases and order of appointing, changing and [or] abolishing educational impact means, by accurately defining the noncompliance of legal outcome of educational means and rationally organize the implementation of educative means that were appointed by court verdicts and decisions. [text from author]

Subject:
Related Publications:
Viešieji darbai : teisiniai ir socialiniai aspektai / Tomas Mackevičius. Jurisprudencija. 2005, Nr. 70 (62), p. 81-88.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25288
Updated:
2014-01-29 16:25:10
Metrics:
Views: 21
Export: