Moksleivių etnomuzikinių nuostatų ugdymas modernizuotomis folkloro raiškos formomis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moksleivių etnomuzikinių nuostatų ugdymas modernizuotomis folkloro raiškos formomis: disertacija
Publication Data:
Šiauliai, 2010.
Pages:
184 p
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Šiaulių universitetas, 2010. Disertacija rengta 2002-2010 metais Šiaulių universitete. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Development of schoolchildren's ethno-musical attitudes by applying modernized forms of folklore expression Šiauliai : Lucilijus, 2010 40 p. : schem
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje pagrindžiamos aukštesniųjų klasių moksleivių etnomuzikinių nuostatų ugdymo galimybės, etnomuzikos pažinimo procese taikant modernizuotas folkloro raiškos formas (kaip vieno iš galimų etnomuzikos pažinimo būdų). Atliktas kiekybinis tyrimas sudarė galimybes konstatuoti esamą aukštesniųjų klasių moksleivių etnomuzikinių nuostatų situaciją respublikoje (diagnostinis tyrimas) bei atskleisti modernizuotų folkloro raiškos formų pritaikomumo etnomuzikinio ugdymo procese galimybių studiją (eksperimentinis tyrimas). Diagnostiniu tyrimu patvirtinta dominuojanti neigiama aukštesniųjų klasių moksleivių nuostata tradicinių etnomuzikos pateikimo formų atžvilgiu bei pozityvus modernizuotų etnomuzikos raiškos formų vertinimas. Tyrimo rezultatai išryškino dominuojančius veiksnius, darančius įtaką aukštesniųjų klasių moksleivių etnomuzikinėms nuostatoms bei jų ugdymui(si): moksleivių muzikinė patirtis, amžius, klasė, mokyklos tipas. Remiantis teorinės analizės išvadomis, diagnostinio tyrimo rezultatais bei disertacijos autorės pedagogine patirtimi sukurtas ir pateiktas etnomuzikinių nuostatų ugdymo modernizuotomis folkloro raiškos formomis modelis. Atlikus eksperimentinį tyrimą įrodyta, kad, taikant modernizuotas folkloro raiškos formas etnomuzikinio ugdymo procese (ypač nepamokinėje veikloje), aukštesniųjų klasių moksleivių nuostatos tradicinės lietuvių liaudies muzikos atžvilgiu patiria teigiamą poveikį. Remiantis atlikto disertacinio tyrimo rezultatais, pateikiamos empiriškai pagrįstos praktinės rekomendacijos muzikos mokytojams, vadovams, etnomuzikos sklaidą jaunimo tarpe kuruojantiems specialistams.

ENIn this dissertation the possibilities of ethno-musical attitudes’ development among the schoolchildren in higher grades have been based by applying modernized forms of folklore expression in the process of ethnical music knowledge (as one of possible ways to gain knowledge in ethnical music). The performed quantitative research allowed determining the current situation of ethno-musical attitudes among the schoolchildren of higher grades in the Republic (diagnostic research); it also helped to reveal the feasibility study on the applicability of modernized forms of folklore expression in the process of ethno-musical education (experimental research). By means of diagnostic research the dominating negative attitude towards the traditional forms of ethnical music expression among higher grade schoolchildren has been approved, while the evaluation of modernized forms of ethnical music expression is positive. The results of research have emphasized the predominating features, which make influence on the ethno-musical attitudes and their development among the schoolchildren of higher grades: schoolchildren’s musical experience, age, grade, type of school. With reference to the conclusions of theoretical analysis, results of diagnostic research and the educational experience of the author of this dissertation the model of the development of ethno-musical attitudes by applying modernized forms of folklore expression has been created and presented.After the performance of the experimental research it was proved that by applying modernized forms of folklore expression in the process of ethno-musical education (especially during the extracurricular activities), the attitudes of higher grade schoolchildren towards the traditional Lithuanian ethnic music experience positive influence. With reference to the results of the performed dissertation research empirically proved practical recommendations for music teachers, managers and specialists contributing to the spread of ethnical music among the youth have been provided.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24358
Updated:
2022-02-07 20:09:17
Metrics:
Views: 6
Export: