Būdvardžio ypatumai Lenkijos lietuvių šnektose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būdvardžio ypatumai Lenkijos lietuvių šnektose
Alternative Title:
Peculiarities of adjectives in Lithuanian dialects of Poland
In the Journal:
Acta Baltico-Slavica. 2006, Nr. 30, p. 534-540
Keywords:
LT
Būdvardis; Būdvardžiai; Kalbų kontaktai; Morfologija; Punskas; Seinai.
EN
Adjective; Adjectives; Language contacts; Morphology; Punskas; Seinai.
Summary / Abstract:

LTLenkijos Respublikos teritorijoje esančias Punsko ir Seinų šnektas veikia dalinė izoliacija, lenkų kalbos įtaka, lietuviškai kalbančių žmonių mažėjimas – dėl šių priežasčių labiau pakito minėtų šnektų fonetika ir leksika, bet ir morfologija turi savų ypatumų. Punsko ir Seinų šnektos priklauso pietų aukštaičių tarmei. Apie Punską o kamieno būdvardžių vienaskaitos naudininkas šalia įvardinės galūnės -am (piktam) turi ir daiktavardinę galūnę -u: piktu vilku „piktam vilkui“. Punsko ir Seinų šnektose gausu būdvardžių su kietaisiais priebalsiais. Kartais net visa paradigma prieš galūnę turi kietąjį priebalsių: smarkam vyru „smarkiam vyrui“. Dažnai būdvardžio šaknis baigiasi priebalsiais r, s, ž, č, dž, c, dz, kurie šiose šnektose kietinami. Tais atvejais ne visada lengva nustatyti, ar priebalsis sukietintas, ar turimas kitoks linksniavimo tipas. iia kamieno būdvardžių daugiskaitos naudininkas turi dvejopą galūnę: -iem ir -(i)am. Kartais ji priklauso nuo daiktavardžio, su kuriuo būdvardis derinamas: apymažam batam „apymažiams batams“, bet apymažiem žmonėm „apymažiams žmonėms“. Seinų ir Punsko šnektos išsiskiria įvardžiuotinių būdvardžių linksniavimu ir daryba: а kamieno būdvardžių vienaskaitos vardininkas pereina į u kamieną. Vardininko linksnio balsis u apibendrinamas visai paradigmai ir susidaro pastovus fragmentas -uj-. Panašus unifikuotas moteriškosios giminės įvardžiuotinių būdvardžių linksniavimas su pastoviu fragmentu -oj- žinomas ir kitose lietuvių kalbos tarmėse. Seinų ir Punsko šnektose turima daug mažiau būdvardžių darybos priemonių negu bendrinėje kalboje.

ENThe sub-dialects of Punsk and Sejny in the territory of the Republic of Poland are under the influence of partial isolation and the decrease in the number of Lithuanian speaking people. These are the reasons why the phonetics and vocabulary of the above sub-dialects have changed, and their morphology has its own peculiarities. The sub-dialects of Punsk and Sejny belong to the East Aukštaitian dialect. The singular dative form of o-stem adjectives of the Punsk sub-dialect has a noun ending -u next to the pronominal ending -am: piktu vilku “piktam vilkui”. There is a vast number of adjectives with hard consonants in the Punsk and Sejny sub-dialects. Sometimes even the whole paradigm has a firm consonant before the ending: smarkam vyru “smarkiam vyrui”. Usually, the stem of the adjective ends with the consonants r, s, ž, č, dž, c, dz, which in this sub-dialect become hard. In such cases, it is not always easy to estimate whether the consonant has been hardened or another type of declension takes place. The plural dative case of –iia-stem adjectives has a dual ending: -iem and -(i)am. Sometimes it depends on the noun, with which the adjective is combined: pymažam batam “apymažiams batams”, but apymažiem žmonėm “apymažiams žmonėms”. The dialects of Sejny and Punsk stand out for the declension and formation of pronominal adjectives: the singular dative form of a-stem adjectives transforms into u-stem. The vowel of the nominative case u is common for the whole paradigm and makes the constant fragment -uj-. A similar unified declension of female pronominal adjectives with the constant fragment -oj- is also known in other dialects of the Lithuanian language. The Sejny and Punsk sub-dialects have less means of adjective formation than the standard language has.

ISSN:
0065-1044; 2392-2389
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24345
Updated:
2021-03-04 09:26:33
Metrics:
Views: 51    Downloads: 1
Export: