Lietuvos e. valdžios gairės: ateities įžvalgų tyrimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Lietuvos e. valdžios gairės: ateities įžvalgų tyrimas
Alternative Title:
E-government guidelines of the republic of Lihuania: research study of future insights
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2009.
Pages:
350 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — E. valdžia: samprata, būklė ir strateginis planavimas — E. valdžia ir valstybės strateginiai tikslai — E. valdžios vaidmuo globalizacijos sąlygomis — E. valdžios įtaka valstybių konkurencingumui didinti — E. valdžia kaip socialinė inovacija — E. valdžios ekonominiai aspektai — E. valdžia kaip demokratinių permainų katalizatorius — E. valdžia ir viešojo valdymo pertvarka — E. valdžios plėtros principai — E. valdžios modeliai ir diegimo procesas — E. valdžios būklė Lietuvoje — E. valdžios strategijos ir politika — E. valdžios strateginė samprata — E. valdžios strateginio planavimo samprata — E. valdžios strategijos Europos Sąjungoje — Ateities įžvalgų įtaka strateginiam e. valdžios planavimui — E. valdžios organizavimas, vadyba ir efektyvumas — E. valdžios tyrimai ir vertinimo metodikos — E. valdžios stebėsena ir analizė — E. valdžios efektyvumo kriterijai — Technologiniai e. valdžios kriterijai — Ateities įžvalgų tyrimo metodologija ir metodai — Ateities įžvalgų metodologiniai principai — Įžvalgų metodai ir jų fundamentinės savybės — Ekspertinio vertinimo metodų taikymas ateities įžvalgoms — Ekspertinio vertinimo metodologinės prielaidos — Hierarchinė ekspertinio vertinimo tikslų ir kriterijų sistema — Pirmumo nustatymo problema — Ekspertinio vertinimo metodų klasifikacija pagal žinių šaltinį — Individualiojo vertinimo metodai — Grupiniai ekspertinio vertinimo metodai — Ekspertinio vertinimo procedūra — Individualių ekspertų vertinimų pagrįstumas ir suderinamumas — Ekspertų vertinimų agregavimas — Ekspertinis vertinimas Thurstone′o metodu — Scenarijų kūrimo metodologija ir metodai — Scenarijų taikymas veiklos strategijai modeliuoti — Scenarijų kūrimo principai — Scenarijų kūrimas pagal Royal/Shell grupės GBN metodiką — Scenarijų pavyzdžiai —Žemėlapiavimo metodas — SSGG analizė — Kryžminio poveikio analizės metodas — Lietuvos e. valdžios ateities įžvalgų empirinis tyrimas — Jei nėra vizijos – kuria kryptimi eiti? — Vizijos kūrimo principai — E. valdžios vizijos perkūrimas — E. valdžios plėtros scenarijai — SSGG metodo problemos: socialinė prizmė pakeičia vaizdą? — E. valdžios veiksnių (kriterijų) sąrašas ir pradinė analizė — Ekspertų grupės — Vizijos įgyvendinimo direktyvos – strateginiai tikslai — Strateginių tikslų įgyvendinimas: kiek liko nueiti, arba spragų analizė — Išvados — Mokslo ir visuomenės partnerystė, diegiant e. valdymo mokslinius modelius ir viešinant mokslines įžvalgas: iššūkiai, kliuviniai, procesai ir perspektyvos — Mokslo ir visuomenės e. partnerystės iššūkiai ir kliuviniai — Naujovių sklaidos teorija ir jos galima panauda e. valdymo mokslinių įžvalgų viešinimo atveju — E. valdymo mokslinio projekto rezultatų, kaip intelektinės nuosavybės objekto, apsaugos ir rezultatų sklaidos kokybės užtikrinimas — E. valdymo plėtros savivokos visuomenėje kūrimas: komunikacijos modeliai ir procesai — E. valdymo plėtros savivokos visuomenėje kūrimo išeities pozicijos — Mokslo komunikacijos modeliai ir mokslo rezultatų sklaidos vieta juose — Išvados — Rekomendacijos — Summary — Conclusions — Recommendations.
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje pristatoma mokslinė studija, kurios pagrindas yra trejų metų tyrimas, inicijuotas ir finansuotas Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo, – „Elektroninė valdžia piliečiams: plėtros gairių Lietuvai nustatymas naudojant ateities įžvalgų metodologiją“ (2007–2009 m.). Studijoje siekiama teoriškai ir praktiškai aprėpti elektroninės valdžios (e. valdžios) problematikos visumą. Monografijoje pristatomi e. valdžios plėtros tyrimai, strateginės plėtros modelio vertinimai ir pasiūlymai yra ypač svarbūs Lietuvos ateičiai. Monografijoje teoriškai apibrėžiami e. valdžios reiškiniai ir jų plėtotės tendencijos, aptariamas skirtingų e. valdžios modelių kūrimas ir veiksmingumas modernizuojant viešąjį sektorių, reformuojant viešąjį valdymą ir didinant bendrąjį valstybės konkurencingumą. Įvertinama bendra Lietuvos e. valdžios plėtotė, taikant teorinius kriterijus ir struktūrinius parametrus, aptariamas elektroninės valdžios santykis su visuomenės raida ir pagrindžiamas ateities įžvalgų būtinumas ir Europos bei pasaulio patirties įvertinimas tobulinant e. valdžios plėtrą. Monografijoje pateiktos elektroninės valdžios plėtros gairės ir rekomendacijos, siekiant efektyvesnės viešojo sektoriaus veiklos, valdžios išlaidų mažinimo, tikslesnės e. viešųjų paslaugų orientacijos į pilietį ir geresnį bendradarbiavimą tarp valdžios ir visuomenės išnaudojant e. valdžios priemones bei galimybes.Reikšminiai žodžiai: Ateities įžvalgų tyrimo metodologija; Elektroninė valdžia; Electronic government; Future insights research methodology; Lithuania.

ENThe monograph presents a scientific study based on the three-year research, initiated and financed by the Lithuanian State Studies Foundation, entitled “E-Government for Citizens: The Establishment of Development Guidelines for Lithuania through a Foresight Methodology” (2007–2009). The study attempts to theoretically and practically cover all problems of e-government. The research of the development of e-government, the evaluations of the strategic development model as well as the proposals presented in the monograph are particularly important for the future of Lithuania. The monograph gives a theoretical definition of the phenomena of e-government and their developmental trends, discusses the creation and effectiveness of different e-government models while modernising the public sector, reforming public administration and increasing the overall competitiveness of the state. The study evaluates the general development of Lithuanian e-government and, by applying theoretical criteria and structural parameters, discusses the relationship of e-government with social development and substantiates the necessity of foresight as well as the evaluation of European and global experience while improving the development of e-government. The monograph presents the guidelines and recommendations for the development of e-government, seeking more efficient functioning of the public sector, a decrease in government spending, more targeted orientation of electronic public services to citizens and better cooperation between the government and society while using the e-government measures and opportunities.

ISBN:
9789955191605
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24041
Updated:
2022-07-05 10:59:27
Metrics:
Views: 231    Downloads: 24
Export: