The Reception of western philosophy in the Lithuanian philosophy of religion

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Reception of western philosophy in the Lithuanian philosophy of religion
In the Journal:
Studies in East European thought. 2009, Vol. 61, no. 1, p. 15-30
Keywords:
LT
Dievas; Krikščionybė; Lietuvos filosofija: filosofinė antropologija; Religijos filosofija; Religijos filosofija Lietuvoje; Teologija; Vakarų filosofijos įtaka.
EN
Christianity; God; Lithuanian philosophy; Philosophical anthropology; Philosophy of Religinio in Lithuania; Philosophy of religion; The influence of Western Philosophy; Theology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tyrinėjama Vakarų filosofijos recepcija Lietuvos religijos filosofijoje. Darbe siekiama atskleisti kaip kūrėsi religijos filosofijos diskursas Lietuvoje. Ši filosofijos šaka buvo svarbi ne tik Lietuvos kultūriniam ir socialiniam gyvenimui, bet ir reikšminga nacionalinės tapatybės formavimui bei išsaugojimui. Ji buvo labiausiai pažengusi ir tuo pačiu teoriškai labai kontraversiška mokslo sritis. Pirmoje šio straipsnio dalyje atskleidžiama genezė lietuviškosios religijos filosofijos, kuriai didelę įtaką darė europietiškos filosofijos raida ir jos apmąstymai specifiniame kontekste. Dėl šios priežasties, darbe pristatomos filosofinės idėjos žymiausių šios srities mąstytojų, kurie Vakarų filosofijos kryptis sėkmingai perkėlė į Lietuvos kultūrinį ir intelektualinį kontekstą. Antroji straipsnio dalis skirta ne istorinei, o probleminei analizei, kurioje gvildenami tikėjimo, Dievo ir antropologiniai klausimai, kurie keliami šiuolaikinių Lietuvos religijos filosofų darbuose. Aptarus Lietuvos religijos filosofijos saitus su Vakarų mintimi, teigiama, kad nors pastaroji yra būtina pirmosios sąlyga, Lietuvos religijos filosofija neginčijamai turi suverenų statusą, originaliai apmąsto ir su specifiniais Lietuvos visuomenės interesais sieja teorines ir kultūrines problemas. Atliktas tyrimas taip pat atskleidžia kai kuriuos lietuviškosios tapatybės, mentaliteto, vertybių klausimus, kurių ištakos glūdi krikščioniškoje tradicijoje, mums svarbioje kritiniais istorijos momentais.

ENThe paper explores the reception of Western philosophy in Lithuanian religious philosophy. It attempts to reveal how the religious philosophy discourse has evolved in Lithuania. This branch of philosophy was significant not only for Lithuania’s cultural and social life, but also for the formation and preservation of national identity. It was the most advanced and theoretically very controversial field of science. The first part of the paper reveals the genesis of Lithuanian religious philosophy, which has been largely influenced by the evolution of European philosophy and its reflections in the specific context. The paper presents the philosophical ideas of the most prominent thinkers of this field, who successfully transposed Western philosophical trends to the Lithuanian cultural and intellectual context. The second part of the paper focuses on problem rather than historical analysis, which touches upon the issues of faith, God and anthropology that are raised in the works of contemporary Lithuanian religious philosophers. The discussion of the connections of Lithuanian religious philosophy and the Western thought leads to the conclusion that although the latter is the prerequisite for the former, Lithuanian religious philosophy undoubtedly has a sovereign status, originally reflects upon theoretical and cultural problems and relates them to the specific interests of Lithuanian society. The study also reveals certain issues of Lithuanian identity, mentality, and values, the beginnings of which can be traced in the Christian tradition which is important to us at the critical historical moments.

ISSN:
0925-9392
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23978
Updated:
2013-04-28 20:24:09
Metrics:
Views: 3
Export: