Muzikos kūrinių didaktinė refleksija : sąvokos traktuotė bendramoksliniame kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Muzikos kūrinių didaktinė refleksija: sąvokos traktuotė bendramoksliniame kontekste
Alternative Title:
Didactic reflection in music: the concept in the inter-disciplinary context
In the Journal:
Kūrybos erdvės. 2005, Nr. 3, p. 15-19
Keywords:
LT
Muzika / Music; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama ir analizuojama plačiai vartojama refleksijos sąvoka. Pateikiama refleksijos sampratos transformacija, akcentuojant, kad refleksija gali būti taikoma ir muzikinio ugdymo procese, todėl sąvokos esmė išryškinama įvairių mokslo sričių autorių požiūriu, tikintis struktūruočiau atskleisti sąvokos esmę. Mokslinės (filosofinės, psichologinės, pedagoginės) bei meninės literatūros analizė leidžia teigti, jog refleksija yra daugiaplanė, daugiapakopė ir pritaikomumo požiūriu universali dvasinio aktyvumo forma. Refleksijos sąvoka pagrįstai gali būti taikoma ne tik daugelyje mokslo sričių bet ir apibūdinant žmogaus santykį su muzika (menu). Muzikoje kūrinio refleksijos subjektais gali būti – kompozitorius, atlikėjas, subrendęs klausytojas ir meno kritikas. Pasak tarybinės didaktikos lyderio - I.J. Lernerio – efektyvus mokymas pasireškia tuo, kad atitinkamos srities profesionalų (matematikų, muzikų, literatų ir t.t.) veiklos būdai transformuojami į pedagogo mokomosios ir ugdytinių mokymosi veiklos būdus. Profesionalų veikla didaktiškai supaprastinta forma turi būti atkartojama mokinių veikloje ir galiausiai tapti jų išsiugdymo atitinkamoje žmonijos kultūros srityje rezultatu. Muzikos pamokose mokiniams turi būti sukuriamos situacijos, kuriose jie didaktiškai supaprastinta forma išbandytų muzikos kūrinio refleksijos subjektų (kompozitoriaus, atlikėjo, kritiko ir t.t.) veiklos būdus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Muzika; Kūriniai; Didaktika; Refleksija; Mąstymas.

ENThe article reviews and analyzes the popular concept of reflection. It explains the transformation of the concept, stressing that reflection can be applied in the process of musical education. Therefore, in attempt to unravel the essence of the concept in a more structured way, the concept is illuminated from the perspective of various science professionals. The analysis of science (philosophical, psychological, pedagogical) and art literature leads to the affirmation, that reflection is a multi-plane, multi-stage and in terms of application – universal form of psychic activity. The concept of reflection can be reasonably applied not only in many science fields, but also to describe the person’s contact with the music (art). In music, the subject of reflection of the artwork can be a composer, performer, mature listener and art critic. According to the leader of soviet didactics - I.J. Lerner, the efficient teaching is evident when the work methods of the professionals of certain fields (mathematics, music, literature, etc.) are transformed into the teaching methods of the pedagogue and learning methods of the pupils. The work of professionals didactically simplified must be repeated in the activities of pupils and finally become the result of their training within an appropriate field of human culture. Specific situations for the pupils must be constructed during the music class, where they can test the positions of various subjects of musical piece (composer, performer, critic, etc.) in a didactically simplified form.

ISSN:
1822-1076
Related Publications:
Muzikos kūrinių didaktinės refleksijos ugdymas muzikavimu : monografija / Diana Strakšienė ; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas. Muzikos pedagogikos katedra. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2009. 207 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2394
Updated:
2018-12-20 23:05:31
Metrics:
Views: 39    Downloads: 3
Export: