Socialinių paslaugų teikimo kaimiškose seniūnijose tobulinimo aktualijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Socialinių paslaugų teikimo kaimiškose seniūnijose tobulinimo aktualijos
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2009, Nr. 10 (21), p. 5-17, 90-102
Keywords:
LT
Kaimiškos seniūnijos; Socialinės paslaugos.
EN
Rural elderships; Rural municipality; Social services.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje didėja atotrūkis tarp miesto ir kaimo gyventojų gyvenimo lygio. Gyventojų demografinė sudėtis, didelis nedarbas, smulkūs ūkiai turi didelę įtaką gyvenimo lygiui kaime. Didelę kaimo gyventojų piniginių pajamų dalį sudaro pensijos ir pašalpos. Lietuvoje tobulinant socialinės apsaugos sistemą iki šiol stinga bendro suvokimo, kad identifikavus socialinę problemą galima užkirsti kelią jos plėtojimuisi, jog turi būti vykdomas kompleksinis socialinis darbas, apimantis visas visuomenėje veikiančias socialiai silpnas grupes. Straipsnyje apžvelgiami ir analizuojami socialinių paslaugų poreikiai vienoje Lietuvos kaimo bendruomenėje, analizuojami aktualiausi socialinių paslaugų teikimo, asmeniui reikalingų paslaugų identifikavimo, informacijos apie socialines paslaugas teikimo klausimai, vartotojų lūkesčiai. Tyrimo objektas – Merkinės seniūnijos bendruomenės gyventojų socialiniai poreikiai, tyrimo laikotarpis – nuo 2008 m. rugsėjo iki 2009 m. vasario. Pirma, nagrinėjamos Merkinės seniūnijoje teikiamos socialinės paslaugos ir šioje seniūnijoje esančio Mišrių socialinių paslaugų centro prie globos namų teikiamos socialinės paslaugos. Antra, analizuojamas socialinių paslaugų poreikis Merkinės seniūnijos bendruomenėje, poreikių teikimo tobulinimo galimybės. Įvertinant Merkinės seniūnijoje teikiamas paslaugas taikyti įvairūs tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir Lietuvos Respublikos įstatyminės bazės analizė, anketinė apklausa, statistinė duomenų analizė. Straipsnis baigiamas išvadomis bei rekomendacijomis savivaldybei, seniūnijai ir asmenims, gaunantiems socialinę paramą.

ENThere is growing gap of the living standard between urban and rural residents. The demographic composition of the population, high unemployment and small farms have a great influence on the living standard in villages. A major share of income gained by rural residents includes pensions and benefits. Seeking to improve the social security system in Lithuania there should be an overall understanding that an identification of the social problem can help forestall its development and that a holistic social work should be undertaken to cover all weak social groups. The article gives an overview of the needs of social services in one Lithuanian rural community; it analyses the most relevant issues related to the provision of social services, identification of services required by persons and furnishing of social service information and customer expectations. The subject matter of research is social needs of the Merkinė local community and the period of research is from September 2008 until February 2009. First, the article examines the social services provided in the Merkinė ward as well as the social services furnished by the Mixed Social Services Centre under the Care Home located in the ward. Second, it analyses the demand for social services in the Merkinė ward community and the opportunities for improving provision of services. A number of different research methods have been applied: analysis of scientific literature and legislation of the Republic of Lithuania, surveys and statistical data analysis. The article contains conclusions and recommendations to the municipality, ward and persons receiving social support.

ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23910
Updated:
2020-07-28 20:26:18
Metrics:
Views: 38    Downloads: 30
Export: