Role of ethnical education as the continuity of generations regarding the paradigm of historical changes in culture

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Role of ethnical education as the continuity of generations regarding the paradigm of historical changes in culture
In the Book:
Qualität von Bildung und Kultur : Theorie und Praxis . 2009, P. 203-210. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 17)
Keywords:
LT
Dvasingumas; Etninis ugdymas; Kultūra; Socializacija
EN
Culture; Ethnical education; Socialization; Spirituality
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama analizuoti ne bendrą kultūros vaidmenį, bet aptarti jaunosios kartos švietimo patirties, sukauptos istorinės raidos, lietuvių tautos kaip kultūrinio proceso išraišką ir pažvelgti į jaunimo socializaciją per etninės kultūros prizmę. Tyrimo tikslas yra atskleisti etninį švietimą kaip nacionalinio ir kultūrinio identiteto istorinę patirtį etninės ir modernios kultūros kontekste. Etninis švietimas negali būti atskirtas nuo etninės pedagogikos, kuri siekia iš naujo permąstyti ir susisteminti teoriniu lygmeniu daugelio tautų žmonių patirtį ir nustatyti etninio švietimo ypatumus. Tad svarbiausias etninės pedagogikos dalykas yra etninio švietimo procesas, kuris visada turėjo didesnę reikšmę nei švietimo žinios. Jo esme visada buvo laikoma ugdymo dalyvių aktyvi veikla, apimanti fizinę, intelektinę ir dvasinę patirtį. Etninio švietimo tikslas yra užtikrinti kultūros tęstinumą. Straipsnyje pristatoma kultūrinio švietimo mokslinių tyrimų įvairovė, nagrinėjami kultūrinio ir etninio švietimo sąveikos ypatumai. Atskleista, kad švietimas ir kultūra visada sąveikavo istorinėje raidoje ir veikė kaip abipusis procesas: vaikas auga kultūros, mąstymo kultūros vaizdiniais, o subrendęs jis pats kuria ir gerina kultūrą. Etninė kultūra pateko į visą švietimo sistemą: išsaugotos kultūros būdingos elgesio normos, taip pat vertybės, įsitikinimai, tokiu būdu garantuojant kartų tęstinumą.

ENThe paper aims not to analyse the general role of culture, but to discuss the expression of the experience of youth education, accumulated historical development, the Lithuanian nation as a cultural process and to view youth socialisation from the perspective of ethnic culture. The aim of the research is to reveal ethnic education as the historical experience of national and cultural identity in the context of ethnic and modern culture. Ethnic education cannot be separated from ethnic pedagogy which seeks to reconsider and systematise the experience of many nations on the theoretical level and to identify the peculiarities of ethnic education. Therefore, the most important issue of ethnic pedagogy is the process of ethnic education which has always been more significant than educational knowledge. It essence has always lain in the active work of education participants, covering physical, intellectual and spiritual experience. The aim of ethnic education is to ensure cultural continuity. The paper presents the diversity of scientific research on cultural education, analyses the peculiarities of the interaction of cultural and ethnic education. Education and culture have always interacted in historical development and acted as a mutual process: a child grows through the images of culture and thinking culture, and a grown up person creates and improves culture. Ethnic culture is in the entire education system: it preserves behavioural norms typical of culture as well as values and beliefs, thus guaranteeing continuity of generations.

Related Publications:
Socializacija ir ugdymas vaikystėje : vadovėlis pedagogikos specialybių studentams / Audronė Juodaitytė. Vilnius : Petro ofsetas, 2002. 298 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23902
Updated:
2016-06-03 11:28:55
Metrics:
Views: 12
Export: