Change in the conception of giftedness in the development of cultures

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Change in the conception of giftedness in the development of cultures
In the Book:
Qualität von Bildung und Kultur : Theorie und Praxis / Gerd-Bodo von Carlsburg (Hrsg.). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009. P. 167-176. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 17)
Keywords:
LT
Gabumai; Gebėjimai; Intelektas; Kultūra; Kultūra, gabumas, multikultūriškumas, gebėjimai, intelektas; Multikulturologija; Multikultūriškumas; Pajėgumai; Talentas.
EN
Abilities; Capabilities; Culture; Culture, giftedness, multiculturity, abilities, intelligence; Giftedness; Intelligence; Multiculturology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje gvildenama gabumų samprata, kuri skatina gilintis į kultūros ir asmens sąryšį. Statišką gabumų sąvoką pastaruoju metu keičia dinamiška ir daugialypė. Postmodernistinėje kultūroje išryškėja įvairiapusė šio reiškinio prigimtis. Stiprėjantis siekis integruoti kultūrinę patirtį į gabių vaikų ugdymo procesą skatina glaudesnį kultūrų bendradarbiavimą. Kultūra ir individas yra neatsiejami. Juos jungiantys saitai atsispindi ugdymo procese. Viena vertus, asmenybė laikoma aukščiausia vertybe, kuriai sudaromos tobulėjimo sąlygos konkrečioje kultūrinėje terpėje. Kita vertus, individas pats kuria kultūrą, ją brangina ir keičia. Vadinasi, individas yra ne tik jos objektas, bet ir subjektas. Postmodernistinėje kultūroje išryškėja daugialypiai individo gabumų aspektai, atskleidžiantys šio fenomeno raišką įvairiose žmogaus veiklos srityse ir skatinantys integruoti asmens, aplinkos ir edukacinius komponentus. Įsitvirtinęs reliatyvistinis požiūris rodo, kad gabumų sąvoka yra abstraktus teorinis konstruktas, priklausantis nuo pasirinkto žiūros taško. Negalima aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžti individo gebėjimų. Svarbiu ateities uždaviniu tampa tarpkultūrinis bendradarbiavimas, t. y. daugiakultūrinio turinio integravimas į ugdymo procesą. Gabių vaikų ugdymas neturėtų apsiriboti tik paviršutinišku supažindinimu su kitomis kultūromis, bet turėtų būti siekiama, kad mokiniai giliau pažintų kitą kultūrą. Tai padėtų spręsti problemas, kurios iškyla tarp skirtingom kultūrom priklausančių žmonių.

ENThe article analyses conceptions of giftedness in different cultures and the links between the cultures and the nature, contents and the spheres of manifestation of giftedness are sought. A static change in the conception of giftedness into the dynamic and multi-aspect one is substantiated. The following peculiarity of modern conceptions of giftedness in post-modernistic culture is revealed: understanding giftedness as multiple nature of this phenomenon. The need for multicultural co-operation while integrating the contents of a certain culture into a general process of educating gifted pupils is met. [text from author]

Related Publications:
Kultūrologijos istorija ir teorija / Antanas Andrijauskas. Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003. 634 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23896
Updated:
2013-04-28 20:23:16
Metrics:
Views: 6
Export: