Evolution of competence concept in Lithuania: from VET reform to development of National Qualifications System

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Evolution of competence concept in Lithuania: from VET reform to development of National Qualifications System
In the Journal:
Journal of European industrial training . 2009, Vol. 33, no. 8/9, p. 800-816
Keywords:
LT
Kompetencijos; Kvalifikacijos; Profesinis mokymas
EN
Competences; Competences, Qualifications, Vocational training; Qualifications; Vocational training
Summary / Abstract:

LTDaugelyje šalių kompetencijos samprata tampa vis svarbesnė švietimo, ekonomikos, politikos bei kultūros dalimi. Straipsnyje siekiama ištirti kompetencijos koncepcijos vystymąsi Lietuvoje nuo sovietinės ekonomikos pradžios iki pereinamojo laikotarpio į rinkos ekonomiką ir demokratinę visuomenę, kuriant ir įgyvendinant nacionalinės kvalifikacijų sistemą ir kvalifikacijų sąrangą. Taikyti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų, susijusių su kompetencijomis ir kvalifikacija Lietuvoje, analizė. Atlikta analizė leidžia teigti, kad kompetencijos samprata Lietuvoje skiriasi nuo sąvokos apibrėžties oficialiuose įstatymuose ir politikos dokumentuose, naudojimo švietimo įstaigose. Šios sampratos diferenciacija sukelia sudėtingų priežasčių, susijusių su švietimo vystymusi, veiklos pasauliu ir socialinių bei ekonominių pokyčių visuomene. Nacionalinėje kvalifikacijų sistemoje ir Nacionalinė kvalifikacijų sąrangoje kompetencija yra suprantama kaip tiltas tarp veiklos sistemos ir švietimo sistemos. Šių abiejų sistemų veiklos ypatybės (autonomija, sudėtingumas ir kintamumas) ir yra pagrindiniai kvalifikacijos lygių struktūrizavimo parametrai Nacionalinės kvalifikacijų sąrangoje. Straipsnyje sujungiami įvairūs sudėtingi konceptualūs ir kontekstiniai klausimai, susiję su kompetencijos sąvoka. Remiantis atlikta analize bei diskusijomis, išryškinamos probleminių klausimų gairės tolimesniems moksliniams tyrimams.

ENIn many countries the concept of competence is gradually becoming an important part of education, economy, politics and culture. The article attempts to analyse the evolution of the concept of competence in Lithuania from the beginning of the Soviet economy to the transition period to the market economy and democratic society by creating and implementing the national qualification system and the structure of qualifications. The following methods of research were used: analysis of scientific literature and documents related to competences and qualification in Lithuania. The performed analysis allows claiming that the competence concept in Lithuania differs from the use of the concept officially defined in laws and political documents in educational institutions. The differentiation of this concept causes complicated aspects related to education development, activities and social as well as economic changes in society. In the National Qualifications System and the National Qualification Structure competence is perceived as a bridge between the system of activities and the educational system, peculiarities of operation of these both systems (autonomy, complexity and variability) are the key parameters for the structuring of qualification levels in the National Qualifications Framework. The article unites various complex conceptual and contextual issues related to the concept of competence. Based on the performed analysis and discussions, the directions for further scientific research into the problematic issues are emphasised.

ISSN:
0309-0590
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23885
Updated:
2020-07-23 20:34:46
Metrics:
Views: 23
Export: