Lietuvos aukštųjų universitetinių mokyklų kūno kultūros dėstytojų profesinio identiteto raiška

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos aukštųjų universitetinių mokyklų kūno kultūros dėstytojų profesinio identiteto raiška
Alternative Title:
Expression of professional identity in physical education teachers working at higher education institutions
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2009, Nr. 3 (74), p. 79-86
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTTyrimo metu analizuota Lietuvos aukštųjų universitetinių mokyklų kūno kultūros dėstytojų profesinio identiteto raiška: asmens savimonės dalis, apibrėžianti nuostatas dėl profesinės veiklos ir lemianti jo elgesį profesinėje veikloje. Tiriamųjų imtį sudarė 120 dėstytojų (60 vyrų ir 60 moterų) iš devynių Lietuvos aukštųjų universitetinių mokyklų, kurie atstovauja Lietuvos aukštųjų universitetinių mokyklų kūno kultūros dėstytojų visumai. Konstruojant nestandartizuotą tyrimo instrumentą remtasi kitų mokslininkų tyrimais (Jackson, 2002; Назарова, 2005). Sudarytas klausimynas, atskleidžiantis Lietuvos aukštųjų mokyklų kūno kultūros dėstytojų profesinio identiteto raišką: santykį su profesija ir universitetu, požiūrį į pedagoginės-mokslinės veiklos galimybes bei į akademinės bendruomenės narių tarpasmeninius santykius. Taip pat tirta kūno kultūros dėstytojų profesinio identiteto ir jų sportinių pasiekimų sąsaja.Tyrimo dalyvių nuostatos, interpretuotos naudojant duomenų standartizavimą, faktorinę analizę ir neparametrinę statistiką, leidžia teigti, kad Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų profesinio identiteto savikategorizacijos lygmuo emociškai pozityvus – labai išryškėja savo orumo pajautimas, pasididžiavimas aukštąja universitetine mokykla kaip darbo institucija, universiteto dėstytojo profesijos prasmingumo suvokimas. Identifikacijos su įvairiomis akademinėmis grupėmis lygmuo yra silpnesnis ir reiškiasi šiomis mokslinės-pedagoginės veiklos realizavimo galimybėmis: pozityviais akademinės bendruomenės narių tarpusavio santykiais, savirealizacija, mokslinės veiklos perspektyva. Mokykliniais ir studijų metais susiformavęs sportinis kryptingumas yra svarbi aukštųjų universitetinių mokyklų kūno kultūros dėstytojų profesinio identiteto atsiradimo dalis ir tolesnio konstravimo prielaida. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dėstytojo identitetas; Kūno kultūra; Profesinis identitetas; Universitetas; Physical education; Professional identity; University; University teacher identity.

ENStudy is aimed to analyse the expression of professional identity in physical education teachers working at Lithuanian university-type higher education institutions: part of personal identity that determines person’s attitudes to professional activities and his or her behaviour in professional situations. The participants of the study were 120 University teachers (60 males and 60 females) from nine Lithuanian higher education institutions comprising a representative sample of physical education teachers working at university-type higher education institutions in Lithuania. A non-standardised data collection tool was developed by the researchers on the basis of the work of other scientists (Jackson, 2002; Nazarova, 2005). The questionnaire helped to identify the expression of professional identity in physical education teachers: their relation to profession and the University, their attitude toward teaching and research activities and interpersonal relations in the workplace. The study also looked at the correlation between teachers’ professional orientation and their former sports achievements.The teachers’attitudes were interpreted applying data standardisation, factor analysis and non-parametric statistics showed that respondents’ self-categorized level of professional identity was expressed by strong positive emotional attitudes: self-esteem, appreciation of higher education institution as the workplace, perception of the meaning and purpose of teacher’s profession. The level of identification with different academic groups was weaker and it was noticed in the opportunities for realising teaching and research activities: positive interpersonal relations in the academic community, self-realisation and prospects in research. Teachers’ orientation to sports that had been formed during their study years at school and university was an important factor in the conception of their professional identity and a precondition for its further development. [From the publication]

ISSN:
1392-5644
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23576
Updated:
2021-02-25 10:00:19
Metrics:
Views: 25
Export: