Tauta ir globalizacija Vydūno filosofijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tauta ir globalizacija Vydūno filosofijoje
Alternative Title:
The Nation and globalization in Vydūnas' philosophy
Keywords:
LT
Žmogus; Tauta; Globalizacija; Žmoniškumas; Tobulumas.
EN
Man; Nation; Globalization; Humankind; Perfection.
Summary / Abstract:

LTVydūnas – vienas pirmųjų globalizacijos procesų aiškintojų Lietuvoje. Jo filosofinė koncepcija, susiformavusi indiškojo vedantizmo poveikyje, - iš esmės yra globalistinė. Visi pasaulio procesai aiškinami kaip kosminių galių, t.y. visumos kūrybos vyksmo pasireiškimas. Tas vyksmas turįs teleologinę prasmę, nes jo tikslas – įvairove besireiškiančio pasaulio grįžimas į dvasinę vienovę. Į įvairovę išsisklaidžiusi žmonija savo raida irgi yra orientuota į susitelkimą dvasinėn vienybėn. Kosminių galių sąlygoti esą visi žmonijai tenką išbandymai, dažniausiai pasireiškią socialiniais kataklizmais, karais. Savo ruožtu tą sąlygotumą nulemiąs destruktyvus pačios žmonijos elgesys. Kosminio vyksmo kontekste reikią žiūrėti ir į tautos gyvenimą bei jos istorinio likimo vingius. Kiekviena tauta turinti visumos kūrybos vyksme savo buvimo prasmę ir užduotį. Ją tinkamai atlikti tauta gali tik dvasiškai sustiprėjusi ir visapusiškai atskleidusi savo kūrybines galias. Vienytis gali tik laisvos ir dvasines vertybes kuriančios tautos. Dvasinio žmonijos vienijimosi vienas svarbiausių veiksnių – religingumo vaidmens stiprėjimas. Tas vaidmuo esąs nusilpęs, tačiau pasaulio atvirumas jį vėl stiprinąs, nes tautos vis geriau pažįsta senovės religinį paveldą ir įžvelgia visose religijose išreikštą dvasinę žmonijos vienovę. Tos vienovės suvokimas dabar – globalaus žmonijos vienijimosi pagrindas. Tokio vienijimosi požymių esą galima įžvelgti dabarties vyksmuose. [Iš leidinio]

ENVydūnas was one of the first Lithuanian commentators discussing globalization processes. His philosophical conception, formed under the influence of Indian Vedanta, in its essence is globalist. All global processes are explained as manifestation of cosmic powers, that is, creative activity of the absolute. This activity has teleological meaning, because its goal – the return of the world expressed in diversity to spiritual unity. Humanity, scattered in diversity, in the course of evolution moves to spiritual unity. Allegedly, all trials befalling humanity – most often expressed as social calamities, wars - are conditioned by cosmic powers. Yet, this conditional link is determined by destructive behavior of humanity itself. In the context of cosmic activity, one has to look into life of a nation and vagaries of its historical destiny. Every nation has its own meaning and goals in the creative activity of the absolute. A nation can properly fulfill its role only by maturing spiritually and fully realizing its creative powers. Only nations that create free and spiritual values can unite. One of the most important factors in spiritual unification of humanity is increasing role of religion. That role is weakened, but openness of the world once again reinforces it, because nations become better acquainted with religious legacy of the past and perceive spiritual unity of humanity in all religions. At the moment, understanding of that unity is the basis for global unification of humanity. Features of such unification can be seen in current events.

ISBN:
9955200251
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2356
Updated:
2020-06-04 14:33:24
Metrics:
Views: 8
Export: