Mokyklos aplinkos vaidmuo paauglių įsitraukimui į mokyklinę veiklą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokyklos aplinkos vaidmuo paauglių įsitraukimui į mokyklinę veiklą
Alternative Title:
Role of school environment on students' engagement in school activitie
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2009, t. 8, Nr. 1, p. 71-80
Keywords:
LT
Įsitraukimas į mokyklinę veiklą; Mokytojų parama; Prieraišumas prie mokyklos; Diskusijai atvira klasės aplinka.
EN
School engagement; Teacher support; Attachment to school; Open classroom climate for discussion.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama, kaip skirtingi mokyklos aplinkos aspektai veikia mokinius. Keliamas klausimas, ar visi paaugliai mokyklinę aplinką vertina vienodai; jei vertina skirtingai, kuo pasižymi šie paaugliai. Tyrime dalyvavo 347 tiriamieji, besimokantys 9-1 2 klasėse. Tyrimo metu buvo vertinami du mokyklos aplinkos aspektai – prieraišumas prie mokyklos (naudota Paauglių socialumo ir sveikatos įvertinimo klausimyno (5AMA; Ruchkin, Schwab-Stone, and Vermeiren, 2004) prieraišumo prie mokyklos skalė) ir diskusijai atviros klasės aplinka (naudota Torney-Purta ir kt. (2001) sudaryta skalė) bei mokinių įsitraukimas į mokyklinę veiklą ir mokytojų parama. Tyrimo rezultatai rodo, kad diskusijos, kaip paauglių demokratinio gyvenimo pamatas, mokykloje gali būti skatinamos arba neskatinamos, gali vykti arba nevykti, tačiau visa tai vyksta esant tam tikrai emocinei situacijai, kurią lemia moksleivio savijauta – kiek jis save priskiria mokyklos bendruomenei bei kiek tapatinasi su ja. Jei mokiniai save priskiria mokyklos bendruomenei, diskusijos mokykloje gali paskatinti Juos įsitraukti į mokyklinę veiklą bei palankiai vertinti mokytojus. Jei mokiniai savęs nepriskiria mokyklos bendruomenei, diskusijos gali būti naudingos formuojant paauglių teigiamą požiūrį į mokytojus, bet ne įsitraukimą į mokyklinę veiklą. [Iš leidinio]

ENArticle analyzes how various aspects of school context influence students. The main question is whether all students perceive the school atmosphere differently and what are their characteristics. 9-12 grade students of high schools (N=347 ) participated in the study. Two aspects of school context – attachment to school (Ruchkin et al.) and open classroom climate for discussion (Torney-Purta et al.) were evaluated. Also school engagement, and perceived teacher support (Ruchkin et al.) were evaluated. The results of the study show that discussions as the background of democratic life can or can not take place at school and all discussions are in certain emotional context, which is determined by the students' feeling of belonging to communit y and how they identify themselves in this respect. If a student feels that she/he belongs to a school community, the discussions themselves can be important in forming positive attitude of students toward teachers, but that does not enhance school engagement. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23550
Updated:
2018-12-17 12:35:46
Metrics:
Views: 62    Downloads: 3
Export: