Orhuso konvencijos įgyvendinimas : Europos Sąjungos teisė ir Lietuvos administracinė justicija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Orhuso konvencijos įgyvendinimas: Europos Sąjungos teisė ir Lietuvos administracinė justicija
Alternative Title:
Implementation of the Århus convention: European union law and administrative justice of Lithuania
In the Journal:
Teisė. 2009, t. 72, p. 160-175
Keywords:
LT
Europos Sąjungos teisė; Administracinė justicija.
EN
Administrative justice; EU law.
Summary / Abstract:

LT1998 m. birželio 25 d. Europos Sąjunga ratifikavo, o 2005 m. vasario 17 d. ES Taryba patvirtino Orhuso konvenciją. Konvencijoje reglamentuojami trys klausimai: teisė gauti informaciją apie aplinką; visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus aplinkos apsaugos srityje; teisė kreiptis į teismus aplinkos apsaugos klausimais. Europos Sąjunga, siekdama užtikrinti „teisės į aplinką“ tinkamą įgyvendinimą ir apsaugą, bendrajame žmogaus teisių apsaugos kontekste priėmė dvi direktyvas, skirtas Orhuso konvencijos nuostatoms įgyvendinti: 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl visuomenės teisės gauti informaciją apie aplinką ir Tarybos direktyvos 90/313/EEB pripažinimo netekusia galios (2003/4/EB) (toliau - ir Direktyva 2003/4/EB); 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, nustatanti visuomenės dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka susijusius planus ir programas ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/337/EEB ir 96/61/ EB ryšium su visuomenės dalyvavimu ir teise kreiptis į teismą (2003/35/EB). Straipsnyje apžvelgiamas procesas, kurį šiuo metu ES vykdo tinkamai įgyvendindama Orhuso konvenciją, nagrinėjamos ES taikomos teisinės priemonės, siekiant tinkamai ir veiksmingai įgyvendinti Orhuso konvencijoje įtvirtintas nuostatas, Europos Sąjunga ir valstybių narių vidaus teisės aktai. [versta iš angliškos santraukos]

ENThe Århus Convention was ratified by the European Union on the 25th of June 1998 and approved by the Council Decision of 17 February 2005. The Convention regulates three main issues: the access to information concerning the environment; the public participation in decision-making and the access to justice in environmental matters. The European Union in pursue of ensuring adequate implementation and protection of "the right to environment" in the scope of general human rights protection has adopted two directives in order to implement the provisions of the Århus Convention: 1) Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on public access to environmental information and repealing Council Directive 90/313/EEC; 2) Directive 2003/35/EC of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 providing for public participation in respect of the drawing up of certain plans and programmes relating to the environment and amending with regard to public participation and access to justice Council Directives 85/337/ECC and 96/61/EC. The article reviews the process which the European Union is currently undergoing for the purpose of adequate implementation of the Århus Convention and examines legal measures employed by the European Union in pursue of adequate and effective implementation of provisions set by the Århus Convention in the law of the European Union as well as in the Member States domestic legislation. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22973
Updated:
2018-12-17 12:33:27
Metrics:
Views: 101    Downloads: 2
Export: