Šiaurės Amerikos lietuvių kalba : (dvikalbystės sąlygojamų reiškinių tyrinėjimai)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
  • Rusų kalba / Russian
Title:
Šiaurės Amerikos lietuvių kalba: (dvikalbystės sąlygojamų reiškinių tyrinėjimai)
Alternative Title:
Lithuanian language in North America
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009.
Pages:
255 p
Notes:
Bibliografija prie straipsnių. Reikšminiai žodžiai: Dvikalbystė; Interferencija; Kalbų kontaktai; Kodas; Kodų kaita; Skoliniai; Sociolingvistika; Šiaurės Amerikos lietuvių kalba; Bilingualism; Code; Code-switching; Interference; Language contact; Lithuanian of North America; Loanwords; Sociolinguistics.
Contents:
Anglų kalbos leksemų Šiaurės Amerikos lietuvių kalboje interpretavimo klausimu — English Loanwords in American Lithuanian: Morphological Integration vs Morphological Non-integration — Anglų kalbos semantiniai skoliniai Šiaurės Amerikos lietuvių kalboje — Vadinamieji tarptautiniai žodžiai Šiaurės Amerikos lietuvių kalboje — Anglų kalbos gramatinė interferencija Šiaurės Amerikos lietuvių kalboje — Lietuvių vardai ir pavardės Šiaurės Amerikoje — Angliškų daiktavardinių skolinių gramatinės giminės problema Šiaurės Amerikos lietuvių kalboje — Priesagos -inis būdvardžių ir priesagos -(in)iai prieveiksmių aktyvizacija Šiaurės Amerikos lietuvių kalboje — Активизация и ретардация употребительности исконных слов в иммигрантском языке (на материале литовского языка в Северной Америке) — Семантический сдвиг глагола при двуязычии — Kodo keitimo lingvistiniai aspektai — Lexical interference as a mode of convergent change — Semantiniai daiktavardžio poslinkiai subordinacinio bilingvizmo sąlygomis — The morphological integration of English loan nouns in American Lithuanian — Lietuvių kalba nykstančios dvikalbystės sąlygomis (kartu R. Plioplyte) — Фразеологическая интерференция (на материале литовского языка в условиях контакта с английским) — Intralingvistinė interferencija lietuvių kalboje nykstančios dvikalbystės sąlygomis — Anglų kalbos interferencija antrosios JAV lietuvių kartos gimtosios kalbos tartyje — Konvergencinė žodžių daryba — „Asz pyrmas atejnu pas jus ...“.
Keywords:
LT
Dvikalbystė / Bilingualism; Interferencija; Kalbų kontaktai / Language contacts; Kodas; Kodų kaita; Skoliniai / Loan words; Sociolingvistika; Šiaurės Amerikos lietuvių kalba; Anglų kalba / English language.
EN
Code; Code-switching; Interference; Language contact; Lithuanian of North America; Sociolinguistics.
Summary / Abstract:

LTRinktinėje chronologine tvarka skelbiami Amerikos lietuvių kalbos tyrimams skirti autoriaus straipsniai, išspausdinti 1969-1997 m. Pirmuose rinktinės straipsniuose išsamiai aptariamos angliškųjų skolinių atsiradimo Šiaurės Amerikos lietuvių kalboje sociolingvistinės ir psicholingvistinės sąlygos, jų tyrinėjimo teoriniai pagrindai (1 str.), skolinių morfologinės integracijos (adaptacijos) aspektai (2 str.). Atkreipiamas dėmesys į semantinius skolinius (3,4, 10,13 str.) bei išeivių lietuvių kalbos žodžių ir skolinių aktyvizaciją arba retardaciją (8 ir 9 str.). Išsamiai apibūdinami lietuviškų vardų ir pavardžių anglinimo padariniai ir polinkiai (6 str.). Gilinamasi į angliškų daiktavardinių skolinių gramatinės giminės problemą (7 str.). Tyrinėjama kodų kaita, t. y. dviejų kalbų pakaitinis vartojimas (11 str.). Apibendrinamajame straipsnyje (12 str.) subordinacinės dvikalbystės sąlygomis atsirandančią leksinę interferenciją bandoma interpretuoti kaip kontaktinės kalbos konvergencinio kitimo polinkį. Kituose straipsniuose analizuojamos anglų kalbos gramatinės ir frazeologinės interferencijos apraiškos išeivių kalboje (5, 16 str.), konvergenciniai žodžių darybos tipai (19 str.). Atsiradus naujai JAV lietuvių išeivių antrosios kartos gimtosios kalbos medžiagai pabandyta apžvelgti intralingvistinę interferenciją lietuvių kalboje nykstančios dvikalbystės sąlygomis (17 str.). Rinkinys užbaigiamas straipsniu, skirtu 1875 m. JAV Mykolo Tvarausko (1844-1921) išleistai pirmajai lietuviškai knygai „Tlumoczius arba Słownikas Angiełckaj-Lietuwyszkas ir Lietuwyszkai-Angiełckas“.

ENA collection of articles (that are put in a chronological order) was intended for the linguistic research of the language of American Lithuanians. It was published in 1969–1997. The first articles were about the sociolinguistic and psycholinguistic conditions of the appearance of English borrowings in the language of Lithuanians in Northern America, the theoretical base for the research (art.1) and the aspects of the morphological integration (adaptation) of borrowings (art.2). Attention is paid to semantic borrowings (art.3,4,10,13), the activation or retardation (art. 8, 9) of borrowings and other vocabulary of Lithuanians-emigrants. The consequences and trends (art.6) of assimilation of Lithuanian names and surnames with the English ones is described. The issue of a grammatical gender (art.7) of the English noun borrowings is raised. The problem of code exchanges, i.e. the interchange use of two languages is analysed (art.11). In a summary article (art.12), lexical interference that appears because of subordinative bilingualism is interpreted as a trend of a convergent change of a contact language. Other articles analyse the grammatical and phraseological interferences of the English language in the language of emigrants (art.5,16) and the convergent types of word-formation (art.19). When new material about the mother tongue of the second-generation Lithuanian emigrants in the USA appeared, it was attempted to review interlinguistic interference of the Lithuanian language under the conditions of disappearing bilingualism (art.17). The collections ends with an article that is about the first Mykolas Tvarauskas' (1844–1921) Lithuanian book “Tlumoczius arba Słownikas Angiełckaj-Lietuwyszkas ir Lietuwyszkai-Angiełckas” that was published in the USA in 1875.

ISBN:
9789955334552
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22877
Updated:
2020-12-15 22:39:38
Metrics:
Views: 61
Export: