Lietuvos savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų analizė
Alternative Title:
  • Analysis of Budget Income and Expenditure of Municipalities of Lithuania
  • Analysis of income and expenditure of the Lithuanian local government budgets
In the Journal:
Lietuvos statistikos darbai [Lithuanian journal of statistics]. 2005, 43, p. 24-31
Summary / Abstract:

LTDemokratinių principų plėtra Europos šalyse lemia ir decentralizacijos procesus valstybės valdymo srityje, vis didesnę viešųjų reikalų tvarkymo dalį deleguojant vietos savivaldos institucijoms. Šiame straipsnyje nagrinėjami Lietuvos savivaldybių finansai. Siekiama išsiaiškinti, ar savivaldybių finansiniai ištekliai pakankami jų savarankiškai veiklai užtikrinti, t.y. koks yra fiskalinio decentralizavimo laipsnis, kokios priemonės leistų padidinti savivaldybių finansinius išteklius. Autorius analizuoja fiskalinės decentralizacijos Lietuvoje teisinius pagrindus, pateikia savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų analizę, paliečia savivaldybių mokestinių pajamų išlyginimo principus. Straipsnio išvados. Savivlados institucijų ekonominės veiklos efektyvumui didinti būtini didesni finansiniai ištekliai bei didesnis savivaldybių savarankiškumas juos naudojant. Tyrimas parodė, kad Lietuvos savivaldybių finansinis savarankiškumas atsilieka nuo europinio lygio. Fiskalinę decentralizaciją riboja ir objektyvios priežastys – dauguma šalies savivaldybių, palyginti su Europos šalimis, yra mažos, finansiškai silpnos, be valstybės paramos neišsiverstų. Ne visos savivaldybės turi pakankamai kvalifikuotą specialistų potencialą efektyviai tvarkyti finansinius išteklius. Pagrindinė priežastis, ribojanti tiek valstybės, tiek savivaldybių biudžetų galimybes ir fiskalinio savarankiškumo plėtotę – tai pernelyg liberali valstybės politika, ypač mokesčių srityje. Dėl šios priežasties dideli pinigai atitenka stambiajam kapitalui, o valstybė praranda galimybes daryti įtaktą visuomenės gerovės kilimui.

ENDevelopment of democratic principles in the European countries determine also the decentralization processes in the sphere of state government by delegating a larger part of the management of public affairs to the local self-government institutions. This paper analyzes the finance of the municipalities of Lithuania. The objective is to find out if the financial resources of the municipalities are sufficient to ensure their autonomous activities, i.e. what is the degree of fiscal decentralization, what measures would allow increasing the financial resources of the municipalities. The author analyzes the legal bases of fiscal decentralization in Lithuania, presents an analysis of budget income and expenditure of municipalities, and mentions the fiscal income equalization principles of municipalities. Conclusions of the paper. Bigger financial resources and broader autonomy of municipalities in their usage is necessary so that the efficiency of economic activities of local self-government institutions could be increased. The research showed that fiscal autonomy of the Lithuanian municipalities falls behind with the European level. Fiscal decentralization is limited by objective causes as well – most of the municipalities of the country, in comparison with the European countries, are small, financially weak, and would not manage without the state support. The main cause limiting the possibilities of both the state and municipal budgets and the development of fiscal autonomy is too much liberal state policy, especially in the sphere of taxes. For this reason a lot of money is accrued to big business, whereas the state loses its possibilities to influence the growth of the welfare of society.

ISSN:
1392-642X; 2029-7262
Related Publications:
Lietuvos savivaldybių raida ir veiklos finansavimas / Romas Stačiokas, Justinas Rimas. Kaunas : Technologija, 2002. 277 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2250
Updated:
2021-04-16 20:26:05
Metrics:
Views: 51    Downloads: 6
Export: