Hermeneutinė klasė : iš užsienio grįžusių mokinių tapatybės švytuoklė ir jos supratimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Hermeneutinė klasė: iš užsienio grįžusių mokinių tapatybės švytuoklė ir jos supratimas
Alternative Title:
Hermeneutic classroom: identity pendulum of re-emigrant pupils and its understanding
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2009, Nr. 4 (25), p. 44-49
Keywords:
LT
Grįžtamoji migracija; tapatybė; tarpkultūrinė patirtis; hermeneutinė pamoka; Reemigracija; moksleivija.
EN
Re-imigration; identity; inter-cultural experience; hermeneutic lesson; re-emigration; glass walls.
Summary / Abstract:

LTNemažai Lietuvos piliečių grįžta gyventi į etninę tėvynę ir čia susiduria su socialinėmis, politinėmis ir ekonominėmis problemomis, kurių išsprendimas sąlygoja sėkmingą integraciją Lietuvos visuomenėje. Kartu su tėvais į tėvynes grįžta ir mokyklinio amžiaus vaikai, todėl kalbėti vien tik apie ekonominius faktorius, sąlygojančius grįžimą,tampa per maža. Akivaizdžia problema Lietuvoje tampa traumatinis reemigrantų vaikų integravimasis į Lietuvos mokyklas. Grįžtamosios migracijos kontekste esminė (re)integracijos į visuomenę problema yra tapatybės sauga ir plėtra. Atliekant iš užsienio grįžusių mokinių patirčių hermeneutinę analizę, nustatytos priežastys, lemiančios traumatinį reemigrantų mokinių integravimąsi į mokyklas: supratimo neadekvatumas, mažas dialogas, egzistenciniai tapatybės svyravimai, kuriuos veikia emigracijoje patirta tautinė diskriminacija. Tautinė diskriminacija sąlygoja individo susvetimėjimą aplinkai, bet kartu skatina individuaciją ir alternatyvią socializacija, kuria įsivaizduojamą idealų lietuvio identitetą.Tapatybės švytuoklės efektas sukuria aplinkas, kuriose mokiniai jaučiasi esą prastesni už kitus ir izoliuoti nuo visuomenės, dėl to tampa socialinės grupės atskirties elementu. Kadangi Lietuvos švietimo sistema nenumato vieningos sistemos iš užsienio grįžtantiems mokiniams priimti, kyla daugybė problemų: mokinių tapatybės svyravimai, patirties neperkeliamumas, mokytojų nepasiruošimas dirbti su iš užsienio grįžusiais mokiniais ir dėl to atsirandančios prielaidos diskriminaciniam elgesiui. Todėl kiekviena švietimo įstaiga, dirbanti su reemigrantais mokiniais, turėtų visokeriopai pasirengti reemigracijos reiškiniui pedagoginiame darbe. Kaip vienas iš būdų, galinčių spręsti problemas, susijusias su reemigrantų mokinių reintegraciją į Lietuvos mokyklas bei kitumo supratimui didinti, yra hermeneutinės pamokos metodas. [Iš leidinio]

ENMany Lithuanian citizens return to live to their ethnic motherland, where they face social, political, economic problems, the solution of which determines successful integration into Lithuanian society. Together with parents, schoolage children return to their native countries, therefore it is not enough to speak about economic factors that determine returning. Atraumatic integration of the re-emigrant children into the schools of Lithuania becomes an evident problem in the country. In the context of re-emigration the essential problem of (re)integration into the society is security and development of identity. While making hermeneutic analysis of the pupils who returned from abroad, the reasons determining traumatic integration of re-emigrant pupils into schools were identified: inadequacy of understanding, minor dialogue, and existential variations of identity, which are influenced by ethnic discrimination experienced in emigration. Ethnic discrimination determines alienation of an individual from the surrounding environment, but at the same time induces individuation and alternative socialization, creates ideal imagined Lithuanian's identity. Identity pendulum effect creates environments where pupils feel worse than the others and are isolated from society, which results in them becoming a part of segregated social group.As educational system ofLithuania does not provide a unified system for accepting pupils who return from abroad, many problems arise: variations in pupils' identity, non-transference of experience, unpreparedness of teachers to work with pupils who returned from abroad that preconditions discriminative behaviour. Therefore each educational institution working with re-emigrant pupils should in every possible way prepare for phenomenon of re-emigration in pedagogical work. The method of hermeneutic lesson is one of the possible ways for solution of the problems related to re-integration of re-emigrant pupils into Lithuanian schools and increase of understanding of the different. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22448
Updated:
2018-12-17 12:31:57
Metrics:
Views: 66    Downloads: 12
Export: