Lietuviškasis liberalizmas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškasis liberalizmas
Editors:
Kavolis, Vytautas, redagavimas [edt]
Edition:
2-oji laida.
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, 2008.
Pages:
299 p
Notes:
Vinco Kudirkos jubiliejiniai metai. Bibliografija prie straipsnių.
Contents:
Pratarmė / Leonidas Donskis — Vincui Kudirkai prisiminti / Vytautas Kavolis — Liberalinė idėja istorijoje / Vytautas Doniela — Liberalizmas ir racionalizmas / Vytautas Doniela — Liberalizmas ir krikščionybė / Juozas Girnius — Laisvės problema egzistencializmo, marksizmo ir freudizmo amžiuje / Algirdas Julius Greimas — Laisvės samprata socialiniuose moksluose / Vytautas Kavolis — Ieškant tikėjimo / Rimvydas Šilbajoris — Liberalizmas ir tautinės valstybės idėja / Algimantas Gureckas — Liberalinė ūkio politika / Jurgis Jaks-Tyris — Individualizmas ir visuomeniškumas lietuvių literatūroje / Julius Kaupas — Liberalinės minties raida Lietuvoje / Vincas Trumpa — Liberalizmą reikia geriau pažinti / Vincas Rastenis — Bendrasis liberalizmo vardiklis / Karolis Drunga — Priedas - Liberalų manifestas.
Keywords:
LT
K. Girnius; Liberalai išeivijoje; Liberalioji mintis Lietuvoje; Liberalizmas, laisvė; Lietuviškasi liberalizmas; V. Doniela; V. Kavolis.
EN
Freedom; K. Girnius; Liberalism; Liberals in exile; The Lithuanian liberalis; The liberal thought in Lithuania; V. Doniela; V. Kavolis.
Summary / Abstract:

LTVytauto Kavolio redaguota knyga apie lietuviškąjį liberalizmą aptaria liberalizmo istoriją, jo vietą ir vaidmenį moderniajame pasaulyje. Vinco Kudirkos atminimui skirtoje knygoje išsakytos įžvalgos ir mintys susijusios su idėjinėmis ir politinėmis išeivijos kovomis. Pirmuose skyriuose analizuojami liberalizmo pagrindai ir laisvės problema. Antrojoje dalyje apžvelgiami lietuviškojo liberalizmo principai ir jų konkretaus reiškimosi lietuvių bendruomenėje apraiškos. Viena vertus, liberalizmas svarstomas kaip istorinis reiškinys. Kita vertus, lietuviškųjų liberalinių politinių grupių atstovai išreiškia požiūrį į liberalizmo principus ir lietuviškąją liberalinę praktiką praeityje ir dabartyje. Tad liberalizmas šioje straipsnių rinktinėje nagrinėjamas kaip daugiasluoksnė sąvoka, kuri susijusi su intelektualine sistema, istorine praeitimi, politinės ir socialinės veiklos užmojais. Pamatines liberalizmo pozicijas išryškina Vytautas Kavolis. Algirdas Julius Greimas apmąsto laisvės sampratą marksizme ir psichoanalizėje. Humanistines elgesio normas nušviečia Juozas Girnius, Algimantas Gureckas ir Karolis Drunga. Konkretūs liberalinės politikos siūlymai formuluojami ir nagrinėjami Jurgio Jaks-Tyrio, Vinco Rastenio ir kitų tekstuose. Knygoje taip pat vertinamas religijos vaidmuo liberalizmo sklaidoje, svarstoma liberalizmo ir nacionalizmo sąveika, lietuviškoji politinė tradicija, tautinė bei kultūrinė tapatybė.

ENThe book on Lithuanian liberalism edited by Vytautas Kavolis discusses the history of liberalism, its position and role in the modern world. Insights and thoughts laid down in the book and dedicated to the memory of Vincas Kudirka are associated with the ideological and political battles of the emigrants. The first chapters analyse the fundamentals of liberalism and the problem of freedom. The second part reviews the principles of Lithuanian liberalism and their specific manifestations in Lithuanian community. One the one hand, liberalism is being examined as historical phenomenon. On the other hand, representatives of Lithuanian liberal political groups express their attitude towards the principles of liberalism and the Lithuanian liberal practice in the past and in the present. Hence, liberalism in this collection of articles is examined as a multi-layered concept, which is associated with the intellectual system, historical past, and scopes of political and social activities. The underlying positions of liberalism are uncovered by Vytautas Kavolis. Algirdas Julius Greimas ponders on the concept of freedom in Marxism and psychoanalysis. Humanistic norms of behaviour are elucidated by Juozas Girnius, Algimantas Gureckas and Karolis Drunga. Concrete suggestions for liberal policy are formulated and examined in texts by Jurgis Jaks–Tyris, Vincas Rastenis and others. The book also assesses the role of religion in the spreading of liberalism, examines the interaction of liberalism and nationalism, Lithuanian political tradition, national and cultural identity.

ISBN:
9789955341444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22231
Updated:
2020-12-08 21:09:11
Metrics:
Views: 29
Export: