Lietuvos bendrasis vidaus produktas ekonominės konvergencijos su visateisėmis ekonominės ir valiutinės sąjungos šalimis narėmis kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos bendrasis vidaus produktas ekonominės konvergencijos su visateisėmis ekonominės ir valiutinės sąjungos šalimis narėmis kontekste
Alternative Title:
Gross domestic product of Lithuania in the context of economic convergence with member states of Economic and Monetary Union
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendrasis vidaus produktas; Konvergencija; Tvarumas.; Gross domestic product; Convergence; Sustainability; Tvarumas.
Keywords:
LT
Konvergencija; Nacionalinė sąskaityba. Pajamos / National accounts. Income; Tvarumas; Tvarumas..
EN
Convergence; Gross domestic product; Sustainability.
Summary / Abstract:

LTNacionalinių sąskaitų sistemoje skaičiuojami rodikliai leidžia išmatuoti visos ekonomikos sistemos veiklos rezultatą ir atskleisti veiksnius, darančius įtaką jos plėtrai. Šių sąskaitų sistemos pagrindas -bendrasis vidaus produktas (BVP), apibūdinantis realius metinius šalies ekonominius rodiklius ir parodantis ekonomikos augimo tempus. Tyrimo objektas - Lietuvos ir EVS šalių BVP konvergencija. Tyrimo tikslas - išanalizuoti Lietuvos BVP ekonominės konvergencijos su visateisėmis EVS šalimis narėmis kontekste. Straipsnyje apibrėžiama konvergencijos koncepcija, nusakant galimus jos pažinimo ir įvertinimo būdus makroekonomikos teorijos kontekste, atskleidžiami Lietuvos ekonominės konvergencijos probleminiai aspektai BVP rodiklio atžvilgiu. Atlikta ekonomikos augimo tempų analizė įgalina įvertinti, ar Lietuvai, integruojantis į Ekonominę ir valiutinę sąjungą (EVS), visos ekonomikos sistemos veiklos rezultatas, t. y. BVP artėja prie minėtos Sąjungos visateisių šalių narių lygio. Tyrimo metu nustatyta, kad šalies suartėjimas su EVS šalimis narėmis vyksta ir yra tvarus, t. y. Lietuvos ekonomika pastaruosius 10 metų (remiantis RBVP) augo vidutiniškai 7,3 proc. kasmet - apie 3 kartus sparčiau nei vidutiniškai EVS šalių. Kita vertus, nors konvergencija sparti, nuo EVS šalių, remiantis BVP, tenkančiu vienam gyventojui, Perkamosios galios standarto (PGS) atžvilgiu atsiliekama vidutiniškai apie 2,3 karto ir realios galimybės įveikti šį atsilikimą egzistuoja tik per 30-40 m.

ENThe indexes that are calculated in the system of national accounts enable to assess the result of activity of entire economic system and to reveal the factors influencing its development. The basis of this accounts system is gross domestic product, which defines real annual economic indexes of the country and shows the economic growth rate. The analysis of economic growth rates performed in this article enables to assess whether during the integration of Lithuania into Economic and Monetary Union (EMU) the results of the activity of its entire economic system, i.e. GDP, approach the level of the member states of the mentioned union. In other words, it is possible to assess whether the approach to different economics in the group of states is happening. The concept of convergence is defined in the article by outlining the possible ways of its recognition and assessment in the context of the theory of macroeconomics and the indexes of GDP are analysed by assessing whether during the integration of Lithuania into EMU the results of the activity of entire economic system approach the level of the EMU member states. In addition, problematic aspects of economic convergence of Lithuania in respect of GDP are revealed. On the one hand, the research disclosed that our state is approaching EMU member states and this process is rather stable, i.e. in the last ten years (according to RGDP) the economics of Lithuania grew at average annual rates of 7.3 percent, which is about 3 times faster than the average of EMU states. On the other hand, though convergence is quite rapid, according to GDP in PPS per person, the lag is about 2.3 times and real possibilities to overcome this lag may be opened up in 30-40 years only.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21659
Updated:
2018-12-17 12:28:54
Metrics:
Views: 22    Downloads: 10
Export: