Mediniai kryžiai ir krikštai Nemuno deltos senosiose kapinėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mediniai kryžiai ir krikštai Nemuno deltos senosiose kapinėse
In the Journal:
Kultūros paminklai. 2009, 14, p. 121-136
Keywords:
LT
Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Kryžiai / Crosses; Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LT2000 metais gavus paramą iš Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo ištirta 15 senųjų kapinių Nemuno deltos regioninio parko vakarinėje dalyje (dauguma jų užfiksavo M. Purvinas, kitose talkininkavo M. Purvinienė). Keliuose tūkstančių fotonuotraukų bei išsamiuose aprašymuose, brėžiniuose ten buvo užfiksuoti 1455 objektai. Tarp jų buvo ir medinių dirbinių – antkapinių kryžių ir krikštų. Deja, Nemuno deltos gamtinės sąlygos itin nepalankios senesniems mediniams dirbiniams: aukštas gruntinio vandens lygis, reguliarūs potvyniai, drėgnesnis mikroklimatas ir pan. sparčiai ardo medieną. Tokiose sąlygose atsidūrę tradiciniai kapinių įrangos mediniai dirbiniai dar patyrė masinį senųjų kapinių niokojimą po 1944 metų (žinomi faktai, kai į ištuštėjusį kraštą atsiųsti pokariniai atvykėliai medinius kryžius ir pan. susirinkdavo malkoms). Išstūmus senuosius krašto gyventojus, nutrūko ir ilgaamžės vietinės kryždirbystės tradicijos. Straipsnyje aptariamos 6 tenykštės senosios kapinės, kuriose autoriai užfiksavo senų medienos dirbinių – 49 antkapinius kryžius bei krikštus. Išsamus senųjų kapinių elementų tyrimas leido apibūdinti Mažosios Lietuvos tradicinės kryždirbystės (kaip Lietuvos kryždirbystės – Pasaulio paveldo objekto savitos atmainos) ypatybes. Daugumą medinių dirbinių datuoti dabar labai problemiška: pagal įvairius požymius bei tyrėjų patirtį jie suskirstyti į tradicinius (iki 1944 m.), pokarinius (1945-1960 m.) bei naujausių laikų dirbinius.Reikšminiai žodžiai: Kryždirbystė; Krištai; Senosios kapinės; Nemuno delta; Cross-crafting; "krikštai" (grave monuments); Nemunas Delta; Mediniai kryžiai; The Nemunas delta; The wooden cross; The old cemetery.

ENAfter support was allocated from the Lithuanian State Science and Studies Foundation in 2000, 15 old graves in the western part of the Nemunas Loops Regional Park were studied (the majority of them were recorded by M. Purvinas, others – by M. Purviniene). 1455 objects were recorded in several thousands pictures and extensive descriptions and drafts. These also included wooden articles, i.e. tomb crosses. Unfortunately, natural conditions of the Nemunas Loops Regional Park are extremely unfavourable for older wooden artefacts: high level of groundwater, regular flooding, wet microclimate and other factors rapidly destroy wooden objects. These were the conditions influencing traditional wooden tomb artefacts. More mass destructions of old graveyards were caused after 1944, when post-war newcomers arriving to the devastated land used wooden crosses and other objects as firewood. With local inhabitants leaving the land, durable local traditions of cross making vanished. The article discusses 6 old local graveyards where the authors recorded old wooden artefacts – 49 tomb crosses and other artefacts. An extensive research of tomb elements allowed defining peculiarities of traditional art of cross making (as a peculiar brunch of Lithuanian art of cross making – an object of World Heritage) of Lithuania Minor. It is very problematic to date the majority of wooden artefacts: according to various features and researchers’ experience, they have been classified into traditional (before 1944), post-war (1945–1960) as well as wooden objects of the modern times.

ISSN:
1392-155X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21378
Updated:
2018-12-17 12:28:35
Metrics:
Views: 31    Downloads: 9
Export: