Atitrauktinio kirčio priegaidės Pašušvio šnektoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Atitrauktinio kirčio priegaidės Pašušvio šnektoje
Alternative Title:
Accents of the retracted stress syllable in the Pašušvys subdialect
Keywords:
LT
Pašušvys; Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Liaudies kultūra / Folk culture; Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTPašušvio šnektoje, kuri priskiriama vakarų aukštaičių šiauliškių patarmei, kaip ir visoje lietuvių kalboje kontrastuoja dvi pagrindinio kirčio skiemenų priegaidės – akūtas ir cirkumfleksas. Šnektoje veikia sąlyginis kirčio atitraukimas: kirtis atitraukiamas iš trumpos galūnės į priešpaskutinį skiemenį. Atitrauktinių pagrindinio kirčio skiemenų akūtą ir cirkumfleksą šnektos atstovai taria skirtingai. Kad būtų galima patvirtinti arba paneigti fonologinį atitrauktinio kirčio priegaidžių funkcionavimą, pasirinktos penkios minimaliosios poros ir su jomis atliktas audicinis bei akustinis eksperimentai. Rezultatai parodė, kad dvigarsiniuose skiemenyse akūtas ir cirkumfleksas realizuojamas skirtingais alotonais: neoakūtu ir neocirkumfleksu. Opozicija tarp alotonų yra distinktyvinė. Alotonai labiausiai skiriasi dėmenų, ypač pirmojo, kokybe: neoakūtinių dvigarsių pirmasis dėmuo mažiau redukuotas negu tas pats neocirkumfleksinių dvigarsių dėmuo. Prozodinių parametrų kitimo kreivės ir statistiniai skaičiavimai rodo, kad priegaidžių skiriamieji požymiai taip pat priklauso nuo tono viršūnės iškilimo laiko, diapazono ir santykinės trukmės. Mažiausią skiriamąjį vaidmenį atlieka intensyvumas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vakarų aukštaičiai šiauliškiai; Pašušvio šnekta; Atitrauktinis kirtis; Akustiniai požymiai; Audicinis eksperimentas; Neoakūtas; Neocirkumfleksas; Atitrauktinis priegaidės kirtis; Tarmių prozodija.

ENTwo main stress accents - the acute and circumflex contrast in the subdialect of Paušvys, which belongs to the West-Aukštaitian subdialect of Šiauliai. This contrast prevails throughout the entire Lithuanian language. The partial stress retraction is typical of the subdialect: stress is retracted from the short ending to the penultimate syllable. The subdialect speakers pronounce the acute and circumflex of the main accent of the retracted syllables differently. While aiming to justify or deny phonological functioning of the retracted stress accents, five minimal pairs were chosen and auditory and acoustic experiments were carried out using them. The results showed that in the diphthong syllables the acute and circumflex are realized by different allotones: the neo-acute and neo-circumflex. The opposition among the allotones is distinctive. Allotones mostly differ in the quality of their components, especially the quality of the first component. The first component of the neo-acute diphthongs is less reduced than the same component of the neo-circumflex diphthongs. The shift of the curve of the prosodic parameters and statistical calculations reveal that the accents' distinctive properties are conditioned by the relative duration, range, and rise time of the tone top. The intensity plays the least important role in the properties formation.

ISBN:
9986668700
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2133
Updated:
2020-11-19 20:24:30
Metrics:
Views: 28    Downloads: 1
Export: