Sociokultūrinės aplinkos vaikystėje įtaka asmens socializacijai : grįžusių iš laisvės atėmimo vietų patirtis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sociokultūrinės aplinkos vaikystėje įtaka asmens socializacijai: grįžusių iš laisvės atėmimo vietų patirtis
Keywords:
LT
Sociokultūrinė aplinka; Socialinės rizikos grupė; Nepalankios socialinės aplinkos auka; Socializacija..
EN
Socio cultural environment; Social risk groups; Victims of poor social environment; Socialization..
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama sociokultūrinės aplinkos vaikystėje įtaka asmens socializacijai, remiantis grįžusių iš laisvės atėmimo vietų patirtimis. Atliktas tyrimas grindžiamas biopsichosociogenezės koncepcija, atskleidžiančia sisteminį požiūrį į žmogaus vystymąsi jo gyvenimo eigoje, kur sociokultūrinės aplinkos įtaka atskleidžiama per Aš vaizdą, tarpasmeninius kontaktus, genetinį faktorių, šeimos santykius, emocijas, gynybinius mechanizmus ir stresorius. Tai atliepia vieną iš socialinio darbo aspektų - pažinti kliento pasaulį, ieškant problemos ištakų, kad galima būtų projektuoti kuo veiksmingesnį intervencijos procesą, siekti kliento įgalinimo tikslų. Interviu atliktas su šešiais „Nikopolio“ reabilitacijos centro gyventojais (tyrime dalyvavo 4 vyrai ir 2 moterys). Gautų duomenų analizė leidžia teigti, kad respondentams vaikystėje buvo būdingi visi nedarnių šeimų vaikų bruožai (jie nežinojo, kas yra normali šeima, smerkia save ir net suaugę jaučiasi kalti dėl šeimos problemų, jiems sunku atsipalaiduoti, pasilinksminti, sunku užmegzti artimus, intymius ryšius, jie netiki, kad patys gali ko nors pasiekti gyvenime). Norėdami išlikti šeimose, vaikai ieško būdų, kaip išgyventi, kaip prisitaikyti prie susidariusios situacijos, kad sumažintų jiems daromą tėvų neigiamą poveikį. Suaugę nedarnių šeimų vaikai yra kur kas labiau linkę į depresiją, nerimą, žemą savęs vertinimą, nepasitikėjimą kitais žmonėmis, intymumo problemas, bendravimo sunkumus, agresiją. Reabilitacijos centro „Nikopolis“ veikla grindžiama krikščioniškomis vertybėmis (tikėjimu, viltimi, meile), padedančiomis patikėti savimi, sužadinančiomis norą keistis.

ENThe article analyzes the influence of socio-cultural environment during the years of childhood on person's socialization on the basis of the experiences of those returning from prisons. A study carried out was based on the concept of biopsychosociogenesis that reveals a systematic approach towards human development in the course of his life, where the influence of sociocultural environment is revealed through the images of 'I', interpersonal contacts, genetic factor, family relationships, emotions, defense mechanisms, and stressors. This reflects one of the aspects of social of work - familiarizing with the client's world, searching for the source of the problems to design the most effective process of intervention and empower the client. Interviews were conducted with six inmates of "Nikopolis" rehabilitation center (4 men and 2 women participated in the research). Data analysis suggests that the all the respondents had the features of children from a disharmonious families, i.e. they did not know what a normal family is, felt blame, and even being adults continued feeling guilty for family problems, they found it difficult to relax or have fun, they experience difficulties in establishing close, intimate relationships, they do not believe they can achieve anything in their life. To survive in families, children are looking for ways to survive and adapt to the situation they live in to reduce the negative influence of their parents. Adult children of disharmonious families are much more prone to depression, anxiety, low self-evaluation, and distrust in other people, intimacy issues, communication difficulties, and aggression. The activity of Rehabilitation Center "Nikopolis" is based on Christian values (faith, hope, love), which help to believe in oneself and encourage to change.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21313
Updated:
2013-04-28 19:40:50
Metrics:
Views: 14
Export: