Teachers' metaphors as reflection tool

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Teachers' metaphors as reflection tool
Summary / Abstract:

LTNors pedagogai įgyja pakankamai teorinių žinių, susipažįsta su įvairiomis teorijomis, principais ir taisyklėmis, tačiau dėl pedagoginio darbo specifikos negali tiesiogiai jų taikyti. Sėkmingai pedagoginei veiklai būtina, kad mokytojas taptų mąstančiu, reflektuojančiu, spontanišku profesionalu. Šio tyrimo tikslas – atskleisti metaforų galimybes ne tik kaip instrumentą, padedantį atskleisti profesinę sąmonę, bet ir kaip refleksijos įrankį. Tyrimą sudarė dvi dalys: pirmoje dalyje tiriamieji (27 pedagogai) pristatė savo metaforas apie savo pedagoginę veiklą ir jas atskleidė raštu; antroje dalyje šios metaforos buvo aptariamos grupėje, pritaikant į klientą orientuotos metaforų terapijos elementus (Kopp, 1999). Metaforos padėjo pedagogams atskleisti bendrą situacijos supratimą ir įsisąmoninti vertybines orientacijas bei įsitikinimus. Kokybinė metaforų analizė leido išskirti dvi metaforų kategorijas: individualiąsias ir bendrąsias. Nė vienas iš tirtų pedagogų, atskleisdamas metaforas, nepanaudojo specialių terminų ir teorijų. Tai galėtų reikšti, kad pedagogai nėra integravę teorinių žinių į savo patyrimą. [...] Pedagogai metaforų pagalba įsisąmonina savo mintis, jausmus, įsitikinimus, kuriais grindžia savo pedagoginę veiklą, todėl gali geriau suprasti savo vidinius konfliktus. Tai padeda profesionaliau elgtis, ieškoti ir surasti adekvačiausią reakciją į konkrečią pedagoginę situaciją. [...] Metaforų naudojimas šiame tyrime pristatytu būdu skatina pedagogų savižiną, refleksiją, teorinių žinių integravimą, todėl gali tarnauti pedagoginės situacijos refleksijos įrankiu. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Metaforos; Klasės atmosfera; Reflektyvus mokytojas; Metaphor; Classroom atmosphere; Reflective teacher.

ENAlthough teachers acquire sufficient theoretical knowledge and learn various theories, principles and rules, due to specific features of the teacher’s work they cannot directly apply them. For successful pedagogical activities it is necessary that the teacher would become a thinking, reflecting and spontaneous professional. The purpose of this study is to reveal capabilities of metaphors not only as a tool helping to disclose professional consciousness but also as a tool of reflection. The study consists of two parts: in the first part the subjects (27 teachers) presented their metaphors about their pedagogical activities and described them in writing; in the second part these metaphors were discussed in a group applying elements of customer-oriented metaphor therapy (Kopp, 1999). The metaphors helped teachers to reveal general understanding of the situation and become aware of values and beliefs. Qualitative analysis of metaphors allowed identifying two categories of metaphors: individual and general ones. None of the teachers in question when describing their metaphors used special terms and theories. This could imply that teachers did not integrate theoretical knowledge in their experience. [...] Using metaphors teachers become aware of their own thoughts and beliefs on which they base their pedagogical activities which is why they can understand their internal conflicts better. It helps them to act in a more professional way, to look for and find the most adequate response to a specific pedagogical situation. [...] Use of metaphors in the way presented in this study encourages teachers to learn about themselves, to reflect and integrate theoretical knowledge which is why it can be used as a reflection tool in a pedagogical situation.

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Socialinių pedagogų subjektyvaus patyrimo apie konfliktines situacijas analizė / Albina Kepalaitė. Specialusis ugdymas. 2008, Nr. 2 (19), p. 59-66.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2119
Updated:
2018-12-20 23:05:18
Metrics:
Views: 33    Downloads: 3
Export: