Socialinių pedagogų subjektyvaus patyrimo apie konfliktines situacijas analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių pedagogų subjektyvaus patyrimo apie konfliktines situacijas analizė
Alternative Title:
Analysis of subjective experiences of social educators in conflict situations
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2008, Nr. 2 (19), p. 59-66
Keywords:
LT
Socialinis pedagogas; Metafora; Profesinis rengimas; Konfliktas.
EN
Social educator; Metaphor; Professional training; Conflict.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas subjektyvus patyrimo turinys, kurį sudaro socialinių pedagogų savo elgesio konfliktinėje situacijoje įsisąmoninimas bei keitimas naudojant metaforas. Atliktas tyrimas, kuriuo siekta nustatyti subjektyvaus patyrimo, naudojant metaforas apie socialinio pedagogo elgesį konfliktinėje situacijoje, turinio ypatumus, taip pat atskleisti metaforų naudojimo galimybę, plėtojant socialinių pedagogų profesinę sąmonę ir ugdant savo vaidmens įsisąmoninimą bei profesinį keitimąsi. Tyrime dalyvavo 29 socialiniai pedagogai (moterys) iš įvairių Lietuvos mokyklų. Subjektyvaus patyrimo raiškai atskleisti taikytas apklausos raštu metodas. Gauti duomenys buvo tvarkomi naudojant turinio analizės metodą, išskiriant tokius pagrindinius metaforų raiškos rodiklius: turinys, kategorija, įsisąmoninimo gylis (žodžių kiekis). Atlikta analizė atskleidė, kad šios imties atstovai įsisąmonina konfliktinę situaciją individualiai struktūruodami realybę, tuo iš dalies demonstruodami teorinių žinių integravimo stygių. Konfliktinės situacijos metaforų kokybinė analizė turinio atžvilgiu atskleidė šios imties atstovų orientaciją į savivaizdį bei agresyvumą. Atvejo analizė rodo įsisąmoninimo svarbą profesionalumo formavimuisi. Socialiniai pedagogai įsisąmonindami savo mintis ir jausmus, profesinę veiklą grindžiančius įsitikinimus naudojant metaforas gali geriau suprasti vidinius konfliktus tarp vaidmenų ir įsitikinimų bei ieškoti jų sprendimo ir alternatyvaus elgesio būdų. Duomenų ir atvejo analizė sudaro pagrindą daryti išvadas apie refleksijos, įsisąmoninimo įgūdžių formavimosi įtraukimą į mokytojų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo programas.

ENThe article analyses a subjective context of experience, consisting of self-awareness and modification of behaviour with a help of metaphors, of social pedagogues in conflict situation. The author performed a research aiming to identify particularities of a content of subjective experience of social pedagogues, using metaphors about behaviour of social pedagogues, in conflict situation; and disclose the possibilities of using metaphors in developing professional consciousness of social pedagogues and nurturing the awareness of his/her role and professional change. Twenty nine social pedagogues (women) from various Lithuanian schools were researched. In order to disclose the expression of subjective experience, the author used written survey method. Data collected were analysed using content analysis method; the following metaphor expression indexes were defined: content, category, and depth of awareness (number of words). Performed analysis disclosed that the representatives of the sample develop awareness of conflict situation individually structuring the reality; the results partially showed the lack of theoretical knowledge. Quantitative analysis of metaphors in conflict situations, from a perspective of the content, disclosed the orientation of the representatives of the sample to self-image and aggressiveness. Case analysis shows the importance of developing awareness for professional formation. Social pedagogues, who develop awareness of their thoughts, feelings, and confidences constituting the basis of professional activities, may better understand inside conflicts between roles and confidences as well as look for their solutions and alternative behaviour methods with a help of metaphors. Data and case analysis constitute a basis for making conclusions on reflection and involving the development of self-awareness skills into teachers’ preparation and professional training programmes.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16476
Updated:
2018-12-17 12:15:11
Metrics:
Views: 10    Downloads: 5
Export: