Žemės ūkio viešųjų gėrybių teikimo reguliavimas ekonominės vertės pagrindu : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemės ūkio viešųjų gėrybių teikimo reguliavimas ekonominės vertės pagrindu: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2009.
Pages:
209 p
Notes:
Daktaro disertacija rengta 2005-2009 metais Kauno technologijos universitetoEkonomikos ir vadybos fakultete, Įmonių ekonomikos katedroje. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai, ekonomika) - Kauno technologijos universitetas, 2009. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Regulation of agricultural public goods provision on the basis of economic value Kaunas : Technologija, 2009 32 p. : schem
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje remiantis rinkos ribotumų, gerovės ekonomikos ir viešojo pasirinkimo teorijomis nagrinėjami žemės ūkio viešųjų gėrybių teikimo ekonominio reguliavimo klausimai. Mokslinė tyrimo problema - kaip užtikrinti ekonomiškai pagrįstą žemės ūkio viešųjų gėrybių apimtį? Pagrindinis tyrimų tikslas - sukurti žemės ūkio viešųjų gėrybių teikimo ekonominio reguliavimo modelį, grindžiamą viešųjų gėrybių vertės nustatymo metodologija. Atlikus tyrimus nustatyta, kad kaštų viešosioms gėrybėms kurti analizę susiejant su pasirengimo mokėti už teikiamas viešąsias gėrybes analize randamas objektyvus pagrindas žemės ūkio viešųjų gėrybių teikimo ekonominiam reguliavimui racionalizuoti. Reguliavimas, pagrįstas žemės ūkio viešųjų gėrybių ekonominės vertės nustatymu, leidžia išspręsti ne tik dėl žemės ūkio išorės efektų kylančias rinkos ribotumo problemas, bet ir išvengti valstybinio reguliavimo klaidų. Atliktų tyrimų pagrindu buvo sukurtas žemės ūkio viešųjų gėrybių teikimo reguliavimo ekonominės vertės pagrindu modelis, apjungiantis žemės ūkio viešųjų gėrybių teikimo ekonominio reguliavimo būtinumo pagrindimą, reguliavimo priemonių parinkimą ir pasekmių visuomenei vertinimą, pasiūlytos žemės ūkio viešųjų gėrybių teikimo ekonominio reguliavimo priemonių tobulinimo kryptys. Atliktų tyrimų išdavoje gauti ir paskleisti teoriniai ir praktiniai rezultatai galėtų tapti pagrindu racionalios žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos formavimui bei tolesniems moksliniams ir taikomiesiems tyrimams išorės efektų reguliavimo, žemės ūkio viešųjų gėrybių teikimo ir žemės ūkio daugiafunkciškumo tematika.

ENAccording to the theory of market failure, welfare economics and public choice theory the questions of agricultural public goods provision regulation are analysed in this dissertation. The problem of the research - how to ensure economically grounded agricultural public goods extent? Research goal is to create economic regulation model of agricultural public goods provision, based on public goods valuation methodology. The conducted investigations have established that relation of the public goods production costs analysis with the willingness to pay for the provided public goods analysis is the way to discover objective background for rationalization of public goods provision economical regulation. Regulation based on agricultural public goods economic valuating enables to solve not only market failure problems depending on agricultural externalities, but also to avoid government failure. Outcomes of the completed investigations allowed to create regulation model for provision of agricultural public goods on the basis of economic value, which integrates substantiation of the reasons determining the importance of agricultural public goods provision economical regulation, selection of the regulation measures and evaluation of the consequences to society, also let to offer the ways to improve regulation implements of agricultural public goods provision. Theoretical and practical outcomes of the completed investigations can base formation of rational agricultural and rural development policy as well as further scientific and applied investigations in the fields of externalities regulation, agricultural public goods provision and agricultural multifunctionality.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21060
Updated:
2022-02-07 20:08:28
Metrics:
Views: 34
Export: