Sandorio kaštų įtaka išornaudos kontraktams : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sandorio kaštų įtaka išornaudos kontraktams: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2009.
Pages:
149p
Notes:
Disertacija rengta 2005 - 2009 metais Kauno technologijos universitetoEkonomikos ir vadybos fakultete, Ekonomikos ir tarptautinės prekybos katedroje. Daktaro disertacija (socialiniai mokslai, ekonomika) - Kauno technologijos universitetas, 2009. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Impact of transaction costs on outsourcing contracts Kaunas : Technologija, 2009 32 p
Summary / Abstract:

LTŠiame darbe yra analizuojami sandorio kaštai išornaudos procesuose, išskiriami svarbiausi kaštų išoriniai ir vidiniai aplinkos veiksniai, tiriamas jų poveikis formuojant išornaudos kontraktus. Mokslinėje literatūroje nėra susiformavusio vienodo ir pakankamai išsamaus sandorio kaštų įtakos išornaudos kontraktams modelio, apjungiančio šių kontraktų sprendimus ir kontraktams įtaką darančių veiksnių įvertinimo aspektus. Mokslinio tyrimo objektas. Sandorio kaštai išornaudos procesuose. Mokslinio tyrimo tikslas. Remiantis sandorio kaštų ekonomikos teorija sudaryti sandorio kaštų įtakos išornaudos kontraktams modelį, įvertinantį išornaudos kontraktų sudarymo galimybes. Mokslinio darbo naujumas ir reikšmė. Disertacinio darbo mokslinį naujumą ir mokslinę reikšmę nusako gauti rezultatai: Susistemintos išornaudos sandorio kaštų koncepcijos, pritaikyta išornaudos (plg.angl. outside resource using) sąvoka - išornauda tai veikla susijusi su prekių ar paslaugų įsigijimu iš išorinių šaltinių, kurie su įmone nėra susiję. Ištirti ir suklasifikuoti įvairūs veiksniai, lemiantys sandorio kaštų įtakas išornaudos kontraktams. Atlikta svarbiausių išornaudos įmonių ekonominių santykių parametrų, (pardavimo pajamų ir įmonių skaičiaus) 2000-2008 metų laikotarpio, analizė. Tuo tikslu nagrinėtas parametrų ryšys su BVP, jų kitimo tempo dinamika (kitimas laike). Sudarytas sandorio kaštų įtakos išornaudos kontraktams modelis ir išskirtos pagrindinės jo struktūrinės dalys, susietos su kontrakto sukūrimo galimybėmis.

ENThe dissertation is focused on the process by which the activities performed inside the country are changed with the services provided by external agents and analyses the reasons encouraging business service companies to use outsourcings. As the scientific literature hasn‘t formed any single and comprehensive model of the impact of transaction costs on outsourcing contracts which would integrate the decisions of these contracts and the aspects of the evaluation of the influantial factors, the aim of the scientific research with reference to the theory of transaction costs economics, was to frame the model of the impact of transaction costs on outsourcing contracts which could enable to evaluate the possibilities of outsourcing contract making. The object of the scientific research was chosen to be transaction costs in outsourcing processes. The concepts of the theory of transaction costs economics have been systematized and the concept of outside resource using has been specified - outsource resource using is the activity related to purchasing goods or services from outside resources which are not relative to the company. The analysis of the main parameters of outsourcing companies’ economic relations (sales revenue and the number the companies) during the period of 2000 - 2008 has been carried out. For this reason the link of these parameters with GDP and the dynamics of their variation (variation in time) have been researched. The model of the impact of transaction costs on outsourcing contracts has been designed and the main structural parts related to the contract making possibilities have been defined.

Related Publications:
Formation of environmental factors in global market and evaluation of outsourcing business activities / Ligita Vasiliauskienė. Verslas: teorija ir praktika. 2011, t. 12, Nr. 3, p. 215-224.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21054
Updated:
2022-02-07 20:09:02
Metrics:
Views: 2
Export: