Адмена Статута Вялiкага Княства Лiтоўскага (1831, 1840 г.) i рэакцыя на яе беларускай шляхты

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Baltarusių kalba / Belarusian
Title:
Адмена Статута Вялiкага Княства Лiтоўскага (1831, 1840 г.) i рэакцыя на яе беларускай шляхты
Alternative Title:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Statuto panaikinimas (1831, 1840 m.) ir baltarusių bajorų reakcija
Keywords:
LT
Bajorai; Bajorų reakcija; Baltarusija; Baltarusijos istorija; Inkorporacija į Rusijos imperiją; LDK; Lietuvos statutai; M. Muravjovas; Nikolajus I; Rusijos imperija; Rusijos įstatymai; Rusinimo politika; Sankt Peterburgas; Statutas; Statuto galiojimo panaikinimas.
EN
Belorussia; History of Byelorussia; Incorporation into Russian empire; Lithuanian Statutes; Mikhail Muravyov; Nicholas I; Nobleme; Policy of russification; Reaction of gentry; Russia; Russian Empire; Russsian laws; St. Petersburg; Statute; Statute of the Grand Duchy of Lithuania; The Grand Duchy of Lithuania; Withdrawing of Statute.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Statutas beveik pusšimčiu metų pergyveno pačią valstybę. Tačiau jo buvimas nedavė ramybės oficialiajam Sankt Peterburgui, nes trukdė visiškai inkorporuoti Baltarusiją į Rusijos imperijos sudėtį. Jekaterinos II vyriausybė tyliai pripažino Statuto teisėtumą, tačiau tai negalėjo ilgai trukti. 1831 m. sausio 1 d. Nikolajus I panaikino Statuto galiojimą Vitebsko ir Mogiliovo gubernijose. Panaikinimą lydėjo oficialiai skleidžiamas Statuto diskreditavimas, tapęs vienu iš Baltarusijos rusinimo politikos elementų. Perėjimas prie Rusijos įstatymų sukėlė daug problemų. Gubernatoriai Sankt Peterburgui uoliai bandė kurti visuotinio džiaugsmo ir pritarimo Nikolajaus I dekretui iliuziją. Ypač stengėsi M. Muravjovas, organizavęs padėkos imperatoriui adresų rašymą. Statuto panaikinimas įkaitino politinę atmosferą vadinamajame Vakarų krašte. Dauguma bajorų tai suvokė kaip tragediją. Valdininkai slapčia sekė gyventojų „protus ir mintis“. 1840 m. birželio 25 d. Rusijos įstatymų galiojimas buvo įteisintas Minsko, Vilniaus, Gardino gubernijose ir Balstogės srityje. Baltarusijoje vėl atgijo pasipriešinimo dvasia. Valdžios atstovai buvo susirūpinę, kaip įkvėpti bajorijai pasitikėjimą Rusijos įstatymais ir pakirsti nuomonę apie neįveikiamą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Statuto tobulumą. [Iš leidinio]

ENThe Statute of the Grand Duchy of Lithuania outlasted the duchy itself almost for half a year. However, its existence disturbed the official Saint Petersburg, since it blocked total incorporation of Belarus into the Russian Empire. The Government of Catherine the Great recognised the lawfulness of the Statute, however, it could not last long. On 1 January 1831, Nicholas I of Russia repealed the Statute in Vitebsk and Mogilev governorates. The repeal was followed by the officially distributed discretisation of the Statute, which became one of the elements of the Russification policy of Belarus. The transition to Russian laws caused a number of problems. Governors started creating illusions of universal joy and approval of the decree by Nicholas I of Russia. Mikhail Muravyov wrote a letter of gratitude to the Emperor. The repeal of the Statute intensified the political atmosphere in the so-called western region. The majority of noblemen considered it to be a tragedy. Authorities were secretly trying to control residents’ minds and thoughts. On 25 June 1840, laws of Russia entered into force in governorates of Minsk, Vilnius, Grodno and the district of Białystok. The spirit of opposition again revived in Belarus. Representatives of authorities were concerned with encouraging noblemen trust in Russian laws and destroying the image of the invincible Grand Duchy of Lithuania.

ISSN:
1822-4016
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20805
Updated:
2021-03-05 11:16:34
Metrics:
Views: 2
Export: