Dėl sintaksinių ryšių skirstymo

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl sintaksinių ryšių skirstymo
Alternative Title:
Concerning the Division of Syntactic Relationships / A. Holvoet
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2005, t. 52, p. 157-161
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje polemizuojama su V. Ambrazo išsakytomis pastabomis dėl „Sintaksinių ryšių tyrimų“ (red. A. Holvoet, A. Judžentis; Vilnius, 2003). Straipsnio autorius A. Holvoet džiaugiasi, kad recenzuojama knyga paskatino teorines diskusijas lietuvių kalbos gramatikos klausimais ir kad jas pradeda žymus sinchroninės ir diachroninės lietuvių kalbos sintaksės autoritetas – V. Ambrazas. Kaip pagrindinis diskusijos objektas pasirinkta knygoje pristatyta sintaksinių ryšių teorija. Detaliau papaiškinamos valdymo ir modifikavimo sąvokos: kaip jas supranta V. Ambrazas ir kaip – patys „Sintaksinių ryšių tyrimų“ autoriai. A. Holvoet pažymi, kad sintaksinių ryšių teorijos koncepcijoje sintaksiniai ryšiai diferencijuojami neatsižvelgiant į morfologinius požymius ir kad loginiai prieštaravimai tradiciniame sintaksinių ryšių modelyje atsiranda dėl grynai sintaksinių (šliejimo) ir grynai morfologinių (derinimo) reiškinių traktavimo vienu lygmeniu. Pastebi, kad V. Ambrazo siūlomos tarpusavio sąsajos ir dvilypio sintaksinio ryšio sąvokos remiasi klaidinga prielaida, kad derinimas yra sintaksinis ryšys. A. Holvoet siūlo atsisakyti tarpusavio sąsajos ir dvilypio sintaksinio ryšio sąvokų, o palikti tik sąvokas: valdymas ir šliejimas. Diskutuojama ir dėl „būtinųjų aplinkybių“ termino bei jo vartosenos, dėl predikatyvo su veiksmažodžiu „būti“ bei dėl nulinės jungties (leksinės reikšmės neturinčio laiko ir nuosakos rodiklio).

ENThis article disputes the observations of V. Ambrazas concerning “Research on Syntactic Relationships” (eds. A. Holvoet, A. Judžentis; Vilnius, 2003). The author of the article, A. Holvoet, is pleased, that the book under review encouraged theoretical discussion on the subject of Lithuanian grammar and that they were started by the authority of the synchronic and diachronic syntax of Lithuanian, V. Ambrazas. The theory of syntactic relationships introduced in the book is also the main object of discussion. The concepts of control and modification are explain in greater detail: how they are understood by V. Ambrazas and how the authors of “Research of Syntactic Relationships” understand them. A. Holvoet remarks, that the syntactic relationships in the concept of the theory of syntactic relationships are differentiated without taking into consideration the morphological traits and that the logical contradictions in the traditional model of syntactic relationships appear due to the treatment of purely syntactic (adjoinment) and purely morphological (coordination) phenomena on one level. It has been observed, that the links between them offered by V. Ambrazas and the concepts of the twofold syntactic relationship are based on the false premise, that the agreement is a syntactic relationship. A. Holvoet suggests a rejection of the concepts of links between one another and the twofold syntactic relationship, and leave only the concepts: control and adjoinment. Also discussed is the term “necessary circumstances” and its use, the predicative with the verb “būti” (“to be”) and the zero connector (an indicator of time and mood having no lexical meaning).

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2052
Updated:
2018-12-17 11:35:43
Metrics:
Views: 36    Downloads: 6
Export: