Valteris Kristupas Banaitis - Mažosios Lietuvos muzikos veikėjas išeivijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valteris Kristupas Banaitis - Mažosios Lietuvos muzikos veikėjas išeivijoje
Alternative Title:
Valteris Kristupas Banaitis - musical agent of Lithuania Minor in emigration
In the Journal:
Res humanitariae. 2008, t. 3, p. 155-172
Vėliau paskelbta knygoje: Muzikinės kultūros keliais / Daiva Kšanienė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011
Keywords:
LT
Chorai; Choras; Harmonizuotė; Kritika; Kūryba; Liaudies dainų harmonizacijos; Lietuvių muzika; Muzikinis kolektyvas; Muzikos kritika; Publicistika; Radiofonas; Valteris Kristupas Banaitis; Viktoras Kazimieras Banaitis; Vokietija po II Pasaulinio karo.
EN
Choir; Creation; Critique; Germany after II World War; Harmonisation; Harmonization; Lithuanian music; Music creative; Musical collective; Musical critique; Publicistics; Radiophone; Valteris Kristupas Banaitis; Viktoras Kazimieras Banaitis.
Summary / Abstract:

LTPo II pasaulinio karo tarp pasitraukusių į Vakarus Mažosios Lietuvos žmonių buvo ir žinomas lietuvių muzikas, kompozitorius, publicistas Valteris Kristupas Banaitis (1918-1999). Dauguma lietuvių emigrantų po kelerių metų, praleistų Vokietijos pabėgėlių stovyklose, persikėlė į JAV, Kanadą, Australiją ir kt. V. K. Banaitis liko Vokietijoje. Straipsnyje aptariama jo muzikinė veikla po II pasaulinio karo. Patekęs į Vokietiją, V. K. Banaitis jau turėjo solidžią darbo radijuje patirtį, nes vokiečių okupacijos metais (1941–1943) jis buvo Kauno ir Vilniaus radiofonų muzikos redakcijos vedėjas, radijo koncertų organizatorius, ypatingą dėmesį skirdavęs lietuviškos muzikos propagavimui. V. K. Banaitis išeivijoje taip pat rūpinosi lietuvių muzikos atlikimu ir jos sklaida, propagavimu radijo bangomis. Vadovaudamas savo įsteigtiems lietuvių muzikiniams kolektyvams – Haffkrugo dainų ir šokių ansambliui „Tėvynės garsai“ ir Spakenbergo chorui „Vytis“, jis surengė per 160 koncertų. Nemažai laiko V K. Banaitis skyrė kūrybiniam darbui: harmonizavo lietuvių liaudies dainas, rašė originalius kūrinius, harmonizavo ir išleido evangeliškųjų liuteroniškųjų giesmių rinkinį „Giesmės“. Itin dideli V. K. Banaičio nuopelnai bendrosios kultūros bei muzikos kritikos srityje. Jo straipsniai, spausdinti įvairiuose lietuvių išeivijos periodiniuose leidiniuose, atskleidžia plačią užsienio bei okupuotos Lietuvos muzikinio gyvenimo panoramą. Dar vienas V. K. Banaičio nuopelnas – lietuviškos muzikos plokštelių kolekcijos rinkimas, saugojimas bei jos naudojimas, paskleidžiant įrašus eteryje Vokietijos miestuose.

ENAmong people of Lithuania Minor who retreated to the West after WWII was a famous Lithuanian musician, composer and publicist Valteris Kristupas Banaitis (1918–1999). After several years spent in German refugee camps, the majority of Lithuanian emigrants moved to the USA, Canada, Australia and other countries. V. K. Banaitis stayed in Germany. The article discusses his musical activities after WWII. Upon his arrival in Germany, V. K. Banaitis had a solid experience of work at a radio station, since during the German occupation (1941–1943), he was the editor of Kaunas and Vilnius radiophone editors office with his main attention focused on promotion of Lithuanian music. V. K. Banaitis was also concerned with performance of Lithuanian music and its dissemination. When heading Lithuanian music groups – Haffkrug ensemble of songs and dances “Tėvynės garsai” [Sounds of Motherland] and Spakenberg choir “Vytis”, he organised over 160 concerts. He devoted a great deal of time to creative work: he harmonised Lithuanian folk songs, wrote original works, harmonised and issued a collection of Evangelical Lutheran songs “Giesmės” [Chants]. He also contributed significantly in the field of music criticism and general culture. His articles, published in various issues for Lithuanian emigrants, reveal a wide panorama of music life of foreign countries and the occupied Lithuania. Another V.K. Banaitiss merit – collection of records of Lithuanian music, its storage and use when broadcasting these records in German cities.

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Susitikimai su Čiurlioniu egzilyje: tautiškumo refleksijos ir muzikinės raiškos galimybės (1911-1991) / Danutė Petrauskaitė. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911): jo laikas ir mūsų laikas / sudarytojos Gražina Daunoravičienė, Rima Povilionienė. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2013. P. 463-489.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20493
Updated:
2018-12-17 12:21:05
Metrics:
Views: 54
Export: