Terminologijos darbas Lietuvių kalbos institute

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Terminologijos darbas Lietuvių kalbos institute
Alternative Title:
Terminology work at the Institute of the Lithuanian Langua
Keywords:
LT
Parodos / Exhibitions; Terminija / Terminology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamas terminologijos darbas Lietuvių kalbos institute nuo jo įkūrimo pradžios (1941 m.). Pateikiama nemažai svarbių istorinių faktų, dirbusių asmenų pavardžių, datų. Istorinis aprašymas baigiamas Terminologijos centro įkūrimu 2003 m. Nurodomos pagrindinės Terminologijos centro veiklos kryptys: 1) teoriniai dabartinės lietuvių terminologijos problemų ir lietuvių terminologijos istorijos tyrimai; 2) lietuvių terminologijos, terminografijos, terminų norminimo ir tvarkybos principų nustatymas; 3) praktinis įvairių sričių terminų tvarkymo darbas, naujų terminų kūrimas, vertinimas ir norminimas; 4) terminologijos specialistų ugdymas; teminių žodynų rengėjų konsultavimas. Straipsnyje taip pat aptariama Terminologijos centro darbuotojų veikla – straipsnių publikavimas, dalyvavimas įvairiose konferencijose aktualiais klausimais bei jų organizavimas, mokslinio leidinio „Terminologija“ leidimas bei kitų periodinių, tęstinių bei vienkartinių leidinių rengimas. Pažymima didelė Terminologijos centro rengiamų kompiuterinių duomenų bazių „Lietuvių kalbos sinonimija“ ir „Lietuviški tarptautinių terminų atitikmenys“ reikšmė. Minimi Terminologijos skyriaus ateities planai bei ryšiai su kitomis valstybės ir tarptautinėmis institucijomis. Straipsnio autorė pateikia apibendrinimus, jog terminologijos darbo Lietuvių kalbos institute, dirbamo jau daugiau nei šešis dešimtmečius, mastai gerokai išsiplėtė. Instituto įkūrimo pradžioje dirbę daugiausia vien praktinius dalykus, pastaraisiais metais centro mokslininkai plėtoja ir mokslinį teorinį terminologijos darbą.Reikšminiai žodžiai: Terminologija; Terminologijos poskyris; Terminologijos komisija; Terminologijos taryba; Terminologijos skyrius; Terminologijos centras; Parodos.

ENThe article gives an overview of terminological work at the Institute of the Lithuanian Language since its establishment (1941). It provides numerous important historical facts, names of people and dates. The historical description is completed with the establishment of the Terminology Centre in 2003. It specifies the main directions of the Terminology Centre: 1) theoretical research of the modern Lithuanian terminology problems and history of Lithuanian terminology; 2) identification of standardisation and administration principles of the Lithuanian terminology, terminography and terms; 3) practical work of administration of terms of various areas, development of new terms, evaluation and standardisation; 4) training of terminology specialists; consultations of compilers of thematic dictionaries. The article also discusses activities of employees of the Terminology Centre – publishing of articles, participation in various conferences on relevant topics and organisation thereof, publication of a scientific periodical Terminology and other periodicals, continuous and single editions. The high value of computerised databases Synonymy of the Lithuanian Language and Lithuanian Equivalents of International Terms compiled by the Terminology Centre is emphasised. Reference is made to future plans of the Terminology Division and connections with other state and international institutions. The author of the article gives general views that the scale of terminology work at the Institute of the Lithuanian language going on for more than six decades has grown substantially. At the beginning of its activities the Institute focused mainly on practical things and during the recent years scholars have been developing also scientific theoretical terminology work.

Related Publications:
Lietuvių terminologija atkurtosios nepriklausomybės pradžioje / Alvydas Umbrasas. Terminologija. 2020, 27, p. 258-280.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2045
Updated:
2014-02-24 14:26:15
Metrics:
Views: 23
Export: