Lietuvos mokslinės mokyklos (1945-1990)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos mokslinės mokyklos (1945-1990)
Editors:
Voverienė, Ona, sudarymas, įvadas [com, aui]
Publication Data:
Vilnius : UAB "Mokslo aidai", 2002.
Pages:
310 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas. Mokslinė mokykla mokslotyrininko žvilgsniu — Mokslinės mokyklos: mintys, tyrinėjimai, problemos — Iš mokslinių mokyklų tyrimų istorijos — Mokslinių mokyklų tipai — Mokslinių mokyklų identifikavimo kriterijai — Lietuvos fizikų mokslinės mokyklos: Povilo Brazdžiūno puslaidininkių fizikos mokslinė mokykla; Adolfo Jucio teorinės fizikos mokslinė mokyklą; Juro Požėlos kietojo kūno plazmos ir puslaidininkių karštųjų elektronų mokslinė mokykla; Jurgio Viščako fotoelektrinių reiškinių aukštųjų varžtų puslaidininkiuose mokslinė mokykla; Juozo Vidmančio Vaitkaus lazerinės puslaidininkių fizikos mokslinė mokykla — Lietuvos biologų mokslinės mokyklos: Jono Dagio - augalų fiziologijos mokslinė mokykla; Pranciškaus Šivickio morfogenezės mokslinė mokykla — Lietuvos biochemikų mokslinės mokyklos: Juozo Kulio fermentinės katalizės mokslinė mokykla — Petro Sadausko imunologijos mokslinė mokykla — Lietuvos chemikų mokslinės mokyklos — Chemijos mokslo raida Lietuvoje iki 1990 metų — Chemijos mokslo struktūrizacijos tyrimas: disertacijų srauto analizė: Apgintų disertacijų srauto dinamika; Disertacijų gynimo geografija; Socialinės mokslininkų grupės — Mokslinės mokyklos: Akademiko Antano Purėno mokslino mokykla; Akademiko Juozo Matulio mokslinė mokykla; Akademiko Jono Janickio mokslinė mokykla; Profesoriaus Ariano Prokopčiko mokslinė mokykla — Lietuvos technikos mokslinės mokyklos — Technikos mokslų raida Lietuvoje iki 1990 m. — Disertacijų srauto analizė — Disertacijų gynimo geografija — Technikos mokslininkų socialinės grupės — Mokslinės mokyklos: Akad. Kazimiero Ragulskio vibrotechnikos mokslinė mokykla; Akad. Algirdo Žukausko mokslinė mokykla; Aleksandro Čyro mokslinė mokykla —Lietuvos matematikų mokslinės mokyklos — Matematikos mokslo raida Lietuvoje iki 1990 m. — Matematikų apgintų disertacijų srauto analizė: Disertacijų srauto augimo Lietuvoje dinamika; Disertacijų gynimo geografija; Socialinės grupės — Mokslinės mokyklos: V. Statulevičiaus mokslinė mokykla; Jono Kubiliaus mokslinė mokykla; Broniaus Grigelionio mokslinė mokykla — Lietuvos medikų mokslinės mokyklos — Medicinos raida Lietuvoje iki 1990 m. — Medikų socialinės grupės — Medikų mokslinės mokyklos: Prof. Juozo Kupčinsko reumatologijos mokslinė mokykla; Akad. Zigmo Januškevičiaus kardiologijos ir širdies kraujagyslių patologijos mokslinė mokykla; Akad. Jurgio Brėdikio širdies stimuliavimo elektros šoku mokslinė mokykla; Akad. Algimanto Marcinkevičiaus kardiochirurgijos mokslinė mokykla; Akad. Vytauto Girdzijausko mokslinė mokykla; Akad. Vlado Lašo mokslinė mokykla; Prof. Prano Norkūno mokslinė mokykla — Literatūra — Pabaiga — Abėcėlinė pavardžių rodyklė.
Keywords:
LT
1945-1990; Draugijos; Lietuva; Mokslas; Mokslinė mokykla; Mokslinės mokyklos; Mokslo mokyklos; Mokyklos.
EN
1945-1990; Lithuania; Research school; Schools; Science; Scientific school; Scintific school; Societies.
Summary / Abstract:

LTLietuvos mokslas, gimęs europinio mokslo kontekste, atgimstančioje Lietuvoje atkuria savo tradicijas - orientaciją į kūrybišką asmenybę, todėl mokslinių mokyklų tyrimai Lietuvos mokslui darosi ypač aktualūs. Knygoje supažindinama su mokslinių mokyklų tyrinėjimų kryptimis, aptariami mokslinių mokyklų tipai, mokslinių mokyklų vieta ir reikšmė mokslo istorijoje, jų identifikavimo kriterijai ir metodai, apibūdinami skirtingi mokslinių mokyklų identifikavimo modeliai, parodoma Lietuvos mokslininkų įtaka šiai mokslotyros tyrinėjimų krypčiai. Daugiausia dėmesio knygoje skirta Lietuvos mokslinių mokyklų analizei. Apžvelgiamos Lietuvos fizikų mokslinės mokyklos, susiformavusios iki 1990 metų, Lietuvos chemikų mokslinės mokyklos - akad. J. Matulio, akad. A. Purėno, J. Janickio, A. Prokopčiko, biologų - J. Dagio ir P. Šivickio, medikų - Z. Januškevičiaus, J. Kupčinsko,. J. Brėdikio, A. Marcinkevičiaus mokslinės mokyklos, keletas Lietuvos technikos mokslinių mokyklų, matematikų - J. Kubiliaus, V. Statulevičiaus ir B. Grigelionio mokslinės mokyklos, ir t.t. Knyga fiksuoja dabartiną tyrimų būklą, jų istoriną raidą, išryškina perspektyvias tyrimų kryptis, į kurias galėtų įsitraukti jauni ir jau turintys didelą patirtį mokslininkai. Tokių tyrimų programos išplėtimas padėtų išgarsinti žymiausius mūsų mokslininkus, apie juos informuoti pasaulį, kurti objektyvų, ne elitariškai klaninį ir ne provincialiai kuklų Lietuvos mokslo įvaizdį pasaulyje, garsinti Lietuvą, mūsųTėvyną žymiais mūsų tautiečių mokslo laimėjimais.

ENLithuanian science, which was born in the context of the European science, has been recovering its traditions in the reviving Lithuania, i.e. orientation on a creative personality; therefore, studies by academic institutions are gaining considerable relevance for Lithuania. The book introduces directions of research by scientific schools, discusses types of scientific schools, the place and significance of scientific schools in the history of science, criteria and methods of identification thereof. It also defines different models of identification of scientific schools and shows the influence of Lithuanian scientists on this direction of scientific research. The major attention of the book is focused on the analysis of Lithuanian schools of scientists: Lithuanian scientific schools of physicists, which were formed before 1990, Lithuanian scientific schools of chemists – acad. J. Matulis, acad. A. Purėnas, J. Janickis, A. Prokopčikas, biologists - J. Dagys and P. Šivickis, medics – Z. Januškevičius, J. Kupčinskis, J. Brėdikis, A. Marcinkevičius scientific schools, several Lithuanian scientific schools of technical sciences, mathematicians J. Kubilius, V. Statulevičius and B. Grigelionis’ scientific schools, etc. The book presents the current condition of the research, its historical development, highlights promising directions for research, which could involve young scientists with extensive experience. The promotion of such research programmes would help glorify our top scientists, let the world know about them and create objective and not elite or modest image of the Lithuanian science in the world, promote Lithuania – our motherland with famous scientific achievements of our fellow-countrymen.

ISBN:
9986479932
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20372
Updated:
2020-11-13 23:50:08
Metrics:
Views: 20
Export: