Prūsų kalbos veiksmažodžiai, neturintys atitikmenų rytų baltų kalbose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prūsų kalbos veiksmažodžiai, neturintys atitikmenų rytų baltų kalbose
Alternative Title:
Preussischen Wurzelverben, die keine Äquivalente In ostbaltischen Sprachen besitzen
In the Book:
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Latvių kalba / Latvian language; Prūsų kalba / Prussian language; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami šakniniai prūsų kalbos veiksmažodžiai, kurie paprastai yra neišvestiniai – pirminiai. 12 minėto tipo prūsų veiksmažodžių etimologija neaiški. Iš jų, siekiant patikslinti darybinę ir etimologinę interpretaciją tiriami 7 veiksmažodžiai: 5 iš jų šaknys baigiasi priebalsiu (waid- 'žinoti', *lēz- 'šliaužti, lįsti, lipti?', *pēd- 'nešti', *trep- 'žengti', *kūnt- 'sergėti'); 2 – balsiu (*skī- 'keltis, atsikelti',*pū- (*pō-?) 'gerti'). Tyrimu siekiama nustatyti, kurie iš šių žodžių laikytini archaizmais, o kurie – prūsų kalbos naujadarais. Apžvelgus prūsų veiksmažodžius, neturinčius atitikmenų rytų baltų kalbose, matyti, kad tarp jų būta ir archaizmų, ir naujadarų. Tik prūsų tekstuose išliko pirminis veiksmažodis *ped- 'nešti' (kitose kalbose tėra tik jo vedinių). Drauge su kitomis giminiškomis kalbomis prūsai išlaikė veiksmažodį *pō- 'gerti', archajiškesnę (be konsonantinio plėtiklio) šaknies *sk-ei-/*sk-i- 'atskelti, atskirti' formą. O iš senos indoeuropiečių šaknies *ṷeid-/*ṷid- 'matyti'/ *ṷoid- /*ṷid-) 'žinoti' jie pasidarė naują veiksmažodį waist 'žinoti'. Vien su slavais prūsus sieja šaknis *lēz- 'šliaužti, lįsti' > '(už-, nu-) lipti' ir kt. Ji laikytina sateminiu indoeuropiečių *legh- 'gulėti' variantu. Kai kurias minėtų šaknų galėjo turėti ir rytų baltai (randami vediniai iš *pō- 'gerti', *lēz- 'šliaužti, lįsti', *pēd- 'nešti'). Prie prūsų kalbos naujadarų priskirtinas *trep- (*trap-) 'žengti' ir *kūnt- 'saugoti, sergėti'. Tiek senieji veiksmažodžiai, tiek naujadarai rodo, kad prūsų kalboje įvyko nemaža struktūrinių ir semantinių pokyčių.Reikšminiai žodžiai: Baltų kalbos; Latvių kalba; Prūsų kalba; Rytų baltų kalbos; Vedinys; Veiksmažodžiai; Veiksmažodžių formos; Veiksmažodžių struktūra; Veiksmažodžių šaknys; Veldinys; Archaisms; Derivative; Eastern Baltic languages; Inheritance; Latvian; Lithuanian; Old Prussian; The Baltic languages; The Lithuanian language; The Prussian language; Verb; Verb structure; Verbal forms; Verbal root.

ENThe article discusses stem verbs of the Prussian language, which usually are not derivative but primary verbs. The etymology of 12 Prussian verbs of the mentioned type is not clear. 7 verbs out of the above 12 verbs are analysed in order to specify their derivational and etymological interpretation. The stems of 5 of the above 7 verbs end with a consonant (waid- 'know', *lēz- 'crawl?', *pēd- 'carry', *trep- 'step', *kūnt- 'guard'), and 2 – with a vowel (*skī- 'rise',*pū- (*pō-?) 'drink'). The research is aimed at defining which of these words are archaisms, and which – neologisms of the Prussian language. Having analysed Prussian verbs with no analogues in other eastern Baltic languages, it can be seen that they had many archaisms as well as neologisms. Only Prussian texts have the primary verb *ped- 'carry' (other languages have only derivatives from this verb). Along with other kindred languages, the Prussian language preserved the verb *pō- ‘drink’ and the form with the more archaic stem (without the consonant ending) *sk-ei-/*sk-i- 'distinguish'. The old Indo-European stem *ṷeid-/*ṷid- 'see'/ *ṷoid- /*ṷid-) ‘know’ transferred into the new verb waist 'know'. The Prussian language is also related to Slavic languages with its stem *lēz- 'crawl', etc. It is considered to be a satem variant of the Indo-European *legh- 'lay'. Some of the above stems could have been in Eastern Baltic languages (derivative from *pō- 'drink', *lēz- 'crawl', *pēd- 'carry'). The neologism *trep- (*trap-) 'step' and *kūnt- 'guard' are considered to be Prussian neologisms. The archaic verbs as well as the neologisms indicated that the Prussian language went through a great many of structural and semantic transformations.

ISBN:
9786094110122
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19931
Updated:
2014-12-29 16:31:14
Metrics:
Views: 259
Export: