Rašytinės kalbos pavyzdžiai "Joniškio šnektų žodyne"

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rašytinės kalbos pavyzdžiai "Joniškio šnektų žodyne"
Alternative Title:
Written language exmples in "Joniškio šnektų žodynas" (The Dictionary of the Dialects of Joniškis)
In the Book:
Baltų kalbų tarmės: rašytinis palikimas. Šiauliai: Discens, 2005. P. 105-111
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Joniškio šnekta; Leksika; Frazeologiniai junginiai; Skoliniai; Morfeminis dialektizmas; Vediniai.
Keywords:
LT
Tarmės. Patarmės. Šnekta. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis Šiaulių universiteto Dialektologijos centro rengiamo Joniškio šnektų žodyno medžiaga, aptariami šio krašto šviesuolio, tautosakininko, šiaurės Lietuvos švietėjo Mato Slančiausko (1850-1924) užrašyti tarminės leksikos pavyzdžiai. Šio autoriaus užrašytą leksiką norima įtraukti į minėtą žodyną. Analizuojami pavyzdžiai aptariami leksiniu ir gramatiniu aspektais. M. Slančiausko rašytinės kalbos pavyzdžiuose labai gražiai atsispindi Žagarės šnektos leksiniai, gramatiniai, fonetiniai, darybiniai ypatumai (akminiukas, algamistruitis ir kt.). Pateiktieji pavyzdžiai rodo vaizdingą ir sodrią ne tik praeito šimtmečio, bet ir šiandieninių vakarų aukštaičių (žagariškių šnektos) kalbą ir suteikia Joniškio šnektų žodynui specifiškumo. Pastebėta, kad kai kurie M. Slančiausko užrašyti frazeologizmai nėra įtraukti nei į frazeologizmų, nei į kitus lietuvių kalbos žodynus (amatą varyti, ambų ieškoti ir kt.). [Iš leidinio]

ENBased on the data from Joniškis Subdialect Dictionary, compiled by Šiauliai University Centre of Dialectology, the article discusses the samples of dialectal lexicon, put down by the folklorist and educator of the northern Lithuania, Matas Slančiauskas (1850-1924). The lexicon recorded by this author is intended to be included in the mentioned dictionary. The examples analyzed are discussed from the lexical, morphophonemic and grammatical aspects. Matas Slančiauskas’ examples of the written language nicely reflect lexical, grammatical, phonetic, formational features of Žagarė subdialect (akminiukas, algamistruitis et al.). The examples presented show vivid and rich language not only of the past century but also of modern western Upper Lithuanians (žagariškiai subdialect) and provide Joniškis Subdialect Dictionary with specificity. It has been noted that certain phraseological units are not included either in the dictionaries of idioms, or in other Lithuanian dictionaries (amatą varyti, ambų ieškoti ir kt.).

ISBN:
9986931851
Related Publications:
Lietuvių kalbos žodynas (t. I-XX, 1941-2002): elektroninis variantas / Lietuvių kalbos institutas ; redaktorių kolegija. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2005 (atnaujinta versija, 2018). 1 elektroninis išteklius (online).
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1983
Updated:
2022-11-21 14:39:03
Metrics:
Views: 32
Export: